THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

* (CTTĐT: 29/4/2016) Ngày 29/4/2016, Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 06/2016/TA-PS đối với Công ty TNHH Tsais Decoration; Địa chỉ: 3/17 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho cho Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

* (CTTĐT: 29/4/2016) Ngày 29/4/2016, Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 05/2016/TA-PS đối với Công ty TNHH B.Y & BY Vina; Địa chỉ: Tổ 18, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho cho Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

* (CTTĐT: 29/4/2016) Ngày 29/4/2016, Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 04/2016/TA-PS đối với Công ty TNHH Huệ Xương; Địa chỉ: Thửa đất 13A, tờ bản đồ C2, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho cho Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

* (CTTĐT: 29/4/2016) Ngày 15/4/2016, Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 05/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Tsais Decoration; Địa chỉ: 3/17 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

* (CTTĐT: 29/4/2016) Ngày 15/4/2016, Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 03/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Huệ Xương; Địa chỉ: Thửa đất 13A, tờ bản đồ C2, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Toà án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

 

 

* (CTTĐT: 29/4/2016) Ngày 15/4/2016, Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 04/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH B.Y & BY Vina; Địa chỉ: tổ 18 Khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Toà án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

 

 

* (CTTĐT: 25/4/2016) Ngày 07/4/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định số 01/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Thông Hoàng Vũ; Địa chỉ: 412 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của ông Nguyễn Đình Thông - Giám đốc công ty.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tến. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

* (CTTĐT: 25/4/2016) Ngày 20/4/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 01/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty cổ phần gạch ngói Phổ Phong; Địa chỉ: Thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (số 203 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi). Trong đó nêu cụ thể tổng số nợ phải trả bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 - Fax : 04.39393335.
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao