Chi tiết thông tin
 
 
 
HN TCCB

Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao đăng tải các văn bản, tài liệu liên quan đến Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ của Tòa án nhân dân năm 2018. Các đại biểu tham dự Hội nghị thường xuyên cập nhật chuyên mục này để tải các văn bản, tài liệu và in mang theo khi dự Hội nghị.

 

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC
VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ NĂM 2018
 

 

STT

Danh mục tài liệu

1

Kế hoạch Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ năm 2018

2

Chương trình Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ (mới cập nhật ngày 14/4/2018)

3

Thông báo triệu tập dự Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ năm 2018

4

Phân công Tổ thảo luận tại Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức

5

Nội dung thảo luận tại Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức

6

Báo cáo công tác tổ chức cán bộ của Hệ thống Tòa án nhân dân (gồm báo cáo và các phụ lục kèm theo)

7

Dự thảo Nghị quyết của Ban cán sự đảng TAND tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ của Tòa án nhân dân

8

Dự thảo Quyết định Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp Thẩm phán

9

Giới thiệu Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp Thẩm phán

10

Dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân

11

Gợi ý một số nội dung cần thảo luận đối với Dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân

12

Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền của hệ thống Tòa án nhân dân, các Tòa án quân sự