New Page 4

LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 

LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Tên văn bản: Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014
Loại văn bản: Luật
Số hiệu: 62/2014/QH13
Ngày ban hành: 24/11/2014
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày hiệu lực: 01/06/2015

Xem văn bản

 

- Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân.

- Thông tư số 01/2016/TT-CA ngày 21/01/2016 của Chánh án TAND tối cao về việc Quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

- Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án TAND tối cao về việc Ban hành quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

- Thông tư số 03/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án TAND tối cao về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

- Chỉ thị số 04/2014/CT-CA ngày 31/12/2014 của Chánh án TAND tối cao về việc triển khai thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân.

- Quyết định số 345/2016/QĐ-CA về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố tỉnh.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

- Nghị quyết số 956/NQ-UBTVQH13 về việc phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của TAND.

- Quyết định số 918/2015/QĐ-TANDTC về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao.

- Nghị quyết số 957/NQ-UBTVQH13 về thành lập Tòa án nhân dân cấp cao.

- Quyết định số 986/QĐ-TANDTC về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của TAND cấp cao tại Hà Nội.

- Quyết định số 987/QĐ-TANDTC về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

- Quyết định số 988/QĐ-TANDTC về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

VĂN BẢN ĐƯỢC DẪN CHIẾU

- Luật thi hành án hình sự 2010.

- Luật thi hành án dân sự 2008.

- Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

 

VĂN BẢN ĐƯỢC CĂN CỨ

- Hiến pháp 2013

VĂN BẢN BỊ SỬA ĐỔI BỔ SUNG

- Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự năm 2002

 

VĂN BẢN BỊ THAY THẾ

- Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2002.

- Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002.

- Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm TAND do UBTV Quốc hội ban hành.