GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Chánh án Phạm Trung Uy

Phó Chánh án
Trương Quang Nhựt

Chánh tòa Dân sự
Nguyễn Thị Tuyết Nga

Chánh tòa Kinh tế
Nguyễn Ngọc Lộc

Quyền Chánh tòa Hình sự
Trần Thị Minh Tâm

Quyền Chánh tòa Lao động
Lê Thị Nguyệt

Trưởng phòng TCCB
Trần Thị Bé

Chánh Văn phòng
Trần Mười

Phó Chánh tòa Hình sự
Nguyễn Văn Năm

Phó phòng GĐKT
Mai Thanh Hồng