GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Chánh án Phạm Trung Uy

Phó Chánh án
Phan Ngọc Minh

Chánh tòa Hình sự
Trần Thị Bé

Chánh tòa Dân sự
Võ Minh Tiến

Chánh tòa Hành chính
Nguyễn Thị Tuyết Nga

Chánh tòa Kinh tế
Nguyễn Ngọc Lộc

Chánh Văn phòng
Trần Mười

Q. Trưởng phòng Phòng GĐKT
Mai Thanh Hồng

Phó Chánh tòa Hình sự
Nguyễn Văn Năm

Phó Chánh tòa Dân sự
Phạm Thị Thu Phương

Phó phòng GĐKT
Trần Phú

Phó Trưởng phòng TCCB
Phạm Thị Trang