Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Số: 01/2016/CT-CA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

CHỈ THỊ

Về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

công tác Tòa án nhân dân năm 2016

Năm 2015, Tòa án nhân dân các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác với khối lượng công việc rất lớn, trong bối cảnh tình hình tội phạm tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp; các tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính có xu hướng gia tăng và ngày càng phức tạp về tính chất; thẩm quyền của Toà án tiếp tục được mở rộng. Việc thay đổi về mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy Tòa án các cấp theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và quá trình sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ của các đơn vị cũng tạo ra những khó khăn nhất định cho việc triển khai các nhiệm vụ công tác và tác động tới tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là tại Tòa án nhân dân tối cao. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành ở trung ương cũng như sự quan tâm phối họp, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; với tinh thần nỗ lực, quyết tâm chính trị cao trong công tác, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch công tác với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện quyết liệt tại các Tòa án và đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức Tòa án các cấp nên trong năm 2015, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả và có nhiều chuyến biến tích cực. Các yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Quốc hội đề ra đối với công tác của Tòa án nhân dân về cơ bản đã hoàn thành. Đã tập trung làm tốt việc triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; hoàn thành việc xây dựng và trình Quốc hội thông qua dự án Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính cũng như tích cực tham gia xây dựng Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự... đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Hiến pháp 2013. Các nhiệm vụ cải cách tư pháp được các Tòa án quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả theo định hướng Nghị quyết số 49/NQ-TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị. Chi đạo và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ, chi bộ ở Tòa án các cấp theo đúng tinh thần Chi thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tích cực tham gia vào hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử chính trị trọng đại trong năm của đất nước; triển khai và tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân; tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ ba tạo không khí phấn khởi và nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm công tác của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động Tòa án các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2015, công tác của các Tòa án cũng còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: tỷ lệ giải quyết các loại vụ án nhìn chung chưa cao; còn có 02 trường hợp kết án oan người không có tội; một số Tòa án chưa khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn luật định do lỗi chủ quan; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa cao; việc tổng kết kinh nghiệm xét xử và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật mặc dù đã có tiến bộ, nhưng ở một số lĩnh vực còn chậm. Công tác quản lý, điều hành hoạt động ở một số đơn vị chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả, khoa học; vẫn còn xảy ra các trường hợp cán bộ, công chức Tòa án vi phạm phẩm chât đạo đức, kỷ luật công vụ và thậm chí vi phạm pháp luật. Cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện làm việc của một số Tòa án còn khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là các Tòa án nhân dân cấp huyện. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước có nơi còn hình thức hoặc chưa được chú trọng. Đây là những vấn đề mà Tòa án các cấp cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đểđề ra các giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Trong tình hình hiện nay, số lượng các loại vụ án mà Tòa án các cấp phải thụ lý, giải quyết có xu hướng gia tăng do tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016), thì thẩm quyền giải quyết các vụ án hình sự, dân sự của Tòa án được mở rộng nên số lượng các vụ án hình sự, dân sự mà Tòa án phải giải quyết dự báo sẽ tăng lên; trình tự, thủ tục giải quyết có nhiều thay đổi, nhiều công việc mới mà các Tòa án phải tiến hành triển khai thực hiện trong quá trình giải quyết các vụ án cụ thể. Đồng thời, năm 2016 Tòa án nhân dân còn phải quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện tốt các văn kiện được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Tòa án nhân dân trong năm 2016 là rất nặng nề. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 của Tòa án nhân dân đã được Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao đề ra tại Nghị quyết số 01-NQ/BCS ngày 04/01/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 của Tòa án nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu:

1. Lãnh đạo Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp cần tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc quán triệt và thực hiện các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49- NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2016 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương và Nghị quyết số 01-NQ/BCS ngày 04/01/2016 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 của Tòa án nhân dân.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo Tòa án nhân dân và Tòa án Quân sự các cấp có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý tiếp tục thực hiện nghiêm túc Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiếm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. Căn cứ vào các Nghị quyết, Chi thị, Kế hoạch, Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng đơn vị, đảm bảo gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49- NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW; Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII.

3. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua có liên quan tới tổ chức và hoạt động của Tòa án, đặc biệt là Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi). Chú trọng việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật hướng dân áp dụng pháp luật cho phù hợp với quy định của các Luật này. Việc tổ chức triển khai thực hiện phải được xây dựng bằng các kế hoạch chi tiết, trong đó đề ra các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể cùng với các giải pháp thực hiện, phân công trách nhiệm rõ ràng và đặc biệt là phải đảm bảo tiến độ để đến ngày các Bộ luật, Luật có hiệu lực thi hành thì mọi hoạt động của Tòa án các cấp đáp ứng các yêu cầu đề ra.

4.Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ án tham nhũng. Áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản nhà nước; kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, chú trọng áp dụng chính sách hình sự của Đảng đã được thể hiện trong Bộ luật hình sự 2015, thực sự bảo vệ công lý cho xã hội, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Phấn đấu giảm tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán so với năm 2015, đặc biệt trong giải quyết các vụ án hành chính. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt 03 giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án và 04 giải pháp nâng cao các mặt hoạt động của các Tòa án đã được đề ra.

Tiếp tục chú trọng công tác xét xử lưu động theo hướng phù hợp với nhu cầu xã hội về tính răn đe, phòng chống vi phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; làm tốt công tác hoà giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và việc tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; phải khắc phục triệt để việc để các vụ án quá hạn luật định do lỗi chủ quan của Tòa án và tình trạng vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn xét xử, để quá thời hạn tạm giam; đảm bảo việc cấp, tống đạt thông báo, niêm yết các văn bản tố tụng theo đúng quy định của pháp luật về tố tụng; không để xảy ra tình trạng án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự; hạn chế đến mức thấp nhất những bản án có sai sót phải đính chính. Chấm dứt tình trạng chậm gửi bản án, quyết định của Tòa án cho đương sự và các cơ quan hữu quan. Tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ án; thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát và cơ quan Thi hành án dân sự rà soát các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành để xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Tòa án theo đúng Quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực này.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế và thực hiện tốt các giải pháp nâng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, phấn đấu vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra ít nhất 5% với chất lượng bảo đảm; rà soát, tống hợp để xem xét, giải quyết ngay đối với trường hợp đã gửi đơn lâu nhưng chưa được trả lời; tránh tình trạng để quá thời hạn hoãn thi hành án mà chưa có trả lời dẫn đến việc khiếu nại bức xúc, kéo dài; khắc phục triệt để việc đã trả lời không có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị để giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm; kịp thời hướng dẫn, giải thích hoặc kháng nghị giám đốc thẩm đối với các bản án tuyên có sai sót khi có kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền. Tiếp tục rà soát và đề xuất các biện pháp xử lý dứt điểm các đơn khiếu nại, kêu oan, nhất là đơn kêu oan của người bị kết án có mức hình phạt tù từ 20 năm trở lên, tù chung thân, tử hình theo yêu cầu của Nghị quyết số 69/2013/QH13 và Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc và kịp thời Nghị quyết 109/2015/QH13 ngày 31/12/2015 đặc biệt là Công văn số 326 của Tòa án nhân dân tối cao. Làm tốt công tác Thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Tòa án, bảo đảm ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn đối với 100% người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật. Việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải đúng pháp luật.

5.Tăng cường làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; thường xuyên và kịp thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong hoạt động xét xử, giải quyết các loại án để nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và ban hành các Nghị quyết của Hội đồng Thấm phán Tòa án nhân dân tối cao hưóng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; tiếp tục làm tốt công tác trao đổi nghiệp vụ với các Tòa án. Đặc biệt, tích cực tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 03/NQ-HĐTPTANDTC ngày 28-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bô và áp dụng án lệ; phấn đấu Quý II năm 2016 hoàn thành xuất bản và công bố tuyển tập án lệ đầu tiên.

6. Khẩn trương xây dựng và hoàn thành đề án xác định vị trí việc làm đối với từng đơn vị, từng cấp Tòa án và Bộ tiêu chuấn các chức danh cán bộ, công chức Tòa án các cấp để từ đó làm cơ sở xây dựng Đề án biên chế cán bộ, Thẩm phán của các Tòa án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục củng cố hoàn thiện bộ máy tổ chức trong các đơn vị Tòa án theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; kiện toàn đủ đội ngũ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý và các chức danh tư pháp của Tòa án nhân dân. Trên cơ sở các quy đinh của pháp luật; quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác cán bộ, nghiên cứu, hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, hướng dẫn của Tòa án nhân dân về công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác,... làm cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân “trong sạch, vững mạnh” có đủ trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức phẩm chất tốt, có quan điểm đổi mới khoa học tiến bộ và quan điểm quần chúng, hết lòng phụng sự công lý, phục vụ nhân dân. Tiếp tục làm tốt việc luân chuyển, điều động, chuyến đối vị trí công tác của cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách, nhất là đối vói cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo. Xây dựng 100% các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ của năm công tác 2016, động viên cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức. Làm tốt công tác phối hợp với Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn.

7. Đẩy manh và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt về hình thức bồi dưỡng, tập huấn cần phải được đổi mới theo hướng bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giảng viên, báo cáo viên để kịp thời tập huấn cho đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và đội ngũ Hội thẩm Tòa án nhân dân các cấp về các quy định mới, các điểm mới của các Bộ luật vừa được Quôc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 có hiệu lực thi hành trong năm 2016 cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và các kiến thức xã hội, khả năng sử dụng các kỹ thuật tiên tiến, kỹ năng thực hiện công tác dân vận cho cán bộ, Thẩm phán Tòa án các cấp để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho các Tòa án.

Hoàn thành việc xây dựng các Đề án triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Học viện Tòa án; chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất để ra mắt Học viện Tòa án trong Quý I năm 2016; khẩn trương xây dựng và hoàn thành đề án liên kết đào tạo với một số trường đại học, học viện chuyên ngành như Đại học kiểm sát, Học viện an ninh, Học viện cảnh sát,... phấn đấu trong năm 2016 tiến hành chiêu sinh và đào tạo bậc cử nhân khóa đầu tiên của Học viện.

8. Đổi mới mạnh mẽ thủ tục hành chính - tư pháp với việc hoàn thiện, thống nhất quy trình, thủ tục và kiện toàn bộ máy, tổ chức, khẩn trương ứng dụng công nghệ tin học, lấy việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động của Tòa án làm nòng cốt nhằm xây dựng nề nếp làm việc khoa học, hiệu quả và đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án, thực hiện đúng di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ Tòa án phải “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Tập trung đẩy manh việc áp dụng các phần mềm nội bộ, đảm bảo 100% các đơn vị sử dụng được các thông tin, dữ liệu trên phần mềm, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tòa án nhân dân các cấp. Rà soát, đánh giá hạ tầng cơ sở và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các Tòa án để triển khai xây dựng Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các Tòa án giai đoạn 2016-2020 theo định hướng mô hình Tòa án điện tử.

9. Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử của các Toà án để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án. Xây dựng các quy định, quy chế về giám sát thực thi công vụ, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với tập thể và cá nhân cán bộ, công chức Tòa án có vi phạm. Đồng thời cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, đổi mới phương pháp lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu ở những nơi để xảy ra việc cán bộ, Thẩm phán, Thư ký, công chức Tòa án nhận hối lộ, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

10. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách tư pháp theo Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, thực hiện rà soát các nội dung, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 49-NQ/TW đề ra cũng như các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương để xây dựng các đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Đảm bảo quản lý và sử dụng ngân sách được giao hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai đề án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Tòa án nhân dân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng đối vói các Tòa án nhân dân cấp huyện chưa có trụ sở và công trình quan trọng, cần thiết, cấp bách cần phải triển khai thực hiện ngay trong giai đoạn 5 năm 2016-2020; tiếp tục mở rộng, cải tạo trụ sở làm việc Tòa án nhân dân theo các đề án xây dựng trụ sở của Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Chuẩn bị mặt bằng và kinh phí xây dựng trụ sở Tòa án cấp cao khu vực phía Bắc và Tây Nam Bộ ở Yên Bái và Cần Thơ. Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án trang bị phương tiện làm việc giai đoạn III (2014-2018) nhằm củng cổ và hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đặc thù của Tòa án các cấp. Tiến hành thường xuyên việc thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước đối với các đơn vị sử dụng ngân sách để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, đồng thời kiến nghi xử lý nghiêm đối với những vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Hoàn thiện và phê duyệt đề án đổi mới cơ chế phân bổ và (Quản lý kinh phí hoạt động của Tòa án; khẩn trương hoàn thành đề án quy hoạch tổng thể trụ sở các Tòa án trình Chính phủ phê duyệt; lập kế hoạch triển khai xây dựng Đề án phòng xử án và trang thiết bị gắn liền với phòng xử án đáp ứng yêu cầu của các luật tố tụng về tư pháp được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10.

12. Hoàn thành đề án công tác đối ngoại của Tòa án nhân dân giai đoạn 2016- 2020 theo đúng định hướng công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, với phương châm tăng cường quan hệ hợp tác với Tòa án các nước láng giềng Lào và Campuchia, ưu tiên quan hệ với Tòa án các nước ASEAN; tiếp tục mở rộng quan hệ với Tòa án các nước trên thế giới, các đối tác truyền thống, chiến lược, quan trọng. Triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2016; tích cực tham gia các tổ chức quốc tế về pháp luật và tư pháp quốc tế; thực hiện tốt các dự án hỗ trợ kỹ thuật, tích cực và chủ động kêu gọi và tranh thủ các nguồn tài trợ từ nước ngoài để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án. Xây dựng đề án về đào tạo cán bộ phục vụ hội nhập quốc tế để chuẩn bị tốt nguồn nhân lực tham gia vào các định chế tài phán quốc tế trong quá trình hội nhập quốc tế theo chủ trương và sự phân công của Đảng, Nhà nước. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công các Hội nghị quốc tế mà Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức như: Hội nghị Chánh án các nước ASEAN và Hội nghị Tòa án các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia.

13. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/8/2014 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp cùng các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ tốt mọi mặt hoạt động của Tòa án. Đặc biệt, cùng với việc tiếp tục đổi mới về hình thức và nội dung tuyên truyền, cần làm tốt công tác phản hồi, phúc đáp kịp thời những kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của nhân dân về các mặt hoạt động của Tòa án cũng như các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn; cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để phản bác những thông tin chưa đầy đủ, chính xác về hoạt động của các Tòa án nhằm củng cố nhận thức đúng đắn, thống nhất về vị trí, vai trò của Tòa án, một thiết chế trong thực hiện quyền lực nhà nước - quyền tư pháp, nâng cao vị thế của Tòa án nhân dân, hình ảnh cao đẹp của người Thẩm phán trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

14. Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiếu dân, giúp dân, học dân”, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Toà án nhân dân các cấp”. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động phong trào với các hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực. Tiếp tục triển khai tổ chức thi “Thẩm phán giỏi”; lựa chọn, vinh danh “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”; nghiên cứu các điều kiện, tiêu chí, đề xuất các danh hiệu “anh hùng” đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống Tòa án nhân dân, trên cơ sở đó xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để cán bộ, công chức người lao động Tòa án các cấp học tập, noi gương. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội Đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân phát động; đẩy mạnh việc tuyên truyền về các hoạt động thi đua yêu nước, tập trung tuyên truyền giáo dục truyền thống, gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời, thường xuyên rà soát đề nghị vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Gắn kết quả phong trào thi đua với việc quy hoạch, sử dụng cán bộ, nhất là việc bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo.

15. Tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình của cán bộ, Đảng viên Tòa án các cấp theo tinh thần Nghị quyết TW4. Lấy kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 làm tiêu chí đánh giá sức chiến đấu của tổ chức Đảng và tổ chức trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm minh những biểu hiện vi phạm; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch nước;

- Ủy ban thường vụ quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban Tư pháp quốc hội;

- Các đ/c PCA TANDTC (để chỉ đạo thực hiên);

- Thủ tướng các đơn vị thuộc TANDTC, Chánh án TAND và TAQS các cấp (để thực hiện);

- Lưu :VP TANDTC.

 

CHÁNH ÁN

Trương Hòa Bình

   

    

File toàn văn Chỉ thị số 01/2016/CT-CA của Chánh án TANDTC

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 1771
ácdscv