Loading...
Skip to main content

Diễn văn khai mạc của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ năm 2018

(16/04/2018 11:35)

Diễn văn khai mạc của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ năm 2018

Thưa toàn thể Hội nghị!

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, hôm nay Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị về công tác tổ chức cán bộ của Tòa án nhân dân. Thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao, tôi nhiệt liệt chào mừng các Đại biểu về tham dự Hội nghị.

Thưa các đồng chí

Xây dựng một nền công vụ tiên tiến, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, vì nhân dân, phục vụ nhân dân; góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng và bảo đảm sự thành công của công cuộc cải cách mà Đảng và Nhà nước ta đang quyết tâm thực hiện là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải cùng chung tay, nỗ lực thực hiện.

Là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, trong những năm qua, nhất là sau khi Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Tòa án năm 2014 có hiệu lực thi hành, cùng với việc tổ chức triển khai thi hành các quy định mới về mô hình, tổ chức và hoạt động theo tinh thần cải cách tư pháp đã được cụ thể hóa tại các đạo luật nêu trên, hệ thống Tòa án đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp về công tác cán bộ; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, gắn liền với việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân”.

Trong các năm 2016, 2017, hệ thống Tòa án đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Đồng thời, đã triển khai nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất của đội ngũ cán bộ, Thẩm phán. Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật; động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, như: xây dựng chỉ tiêu thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; ban hành Quy định về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Toà án nhân dân.

Những giải pháp về công tác tổ chức cán bộ được triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Tòa án thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Tòa án trước yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp; trước đòi hỏi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thưa các Đồng chí!

Trong tình hình hiện nay hoạt động xét xử của Toà án đang đứng trước nhiều thách thức; đó là: công cuộc đổi mới đất nước, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện; tình hình kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, dự báo phát sinh nhiều loại vi phạm, tội phạm, tranh chấp mới chưa có tiền lệ với diễn biến phức tạp hơn...; việc giám sát, đánh giá của Quốc hội đối với công tác Toà án dựa trên những tiêu chí cụ thể, định lượng rõ ràng; trong khi biên chế của các Tòa án không những không được bổ sung, mà còn phải tinh giảm theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Vì vậy, công tác tổ chức cán bộ của Tòa án nhân dân cần phải được đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Tại Hội nghị này, các đồng chí sẽ nghiên cứu, thảo luận và tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả công tác tổ chức, cán bộ của hệ thống Tòa án nhân dân; dự thảo Nghị quyết của Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao về việc lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ của Tòa án nhân dân. Ngoài ra, Hội nghị sẽ thực hiện một số nội dung quan trọng đối với công tác xây dựng ngành, bảo đảm nền tảng cho việc thực hiện thành công các chủ trương, nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; theo đó, chúng ta sẽ thảo luận, góp ý kiến đối với dự thảo Quy chế đạo đức Thẩm phán; dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân và lấy phiếu tín nhiệm kiện toàn Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

Thưa các Đồng chí!

Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ năm 2018 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt, phổ biến và triển khai các chủ trương, những việc cần làm ngay trong công tác tổ chức cán bộ của hệ thống Tòa án. Những nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị là rất cơ bản, có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và hoạt động của hệ thống Tòa án. Vì vậy, Hội nghị đòi hỏi phải được tổ chức nghiêm túc, theo tinh thần thực chất về nội dung và đổi mới về phương thức để tận dụng thời gian, hội tụ được trí tuệ, tâm huyết của toàn hệ thống đối với công tác xây dựng Toà án các cấp. Theo đó, sau phiên khai mạc, Hội nghị sẽ chia thành nhiều tổ để thảo luận dưới sự điều hành của các đồng chí Lãnh đạo và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; sau đó sẽ thảo luận tập trung tại Hội trường về những vấn đề cần phải làm sâu sắc hơn để tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức triển khai thực hiện.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tích cực thực hiện việc tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu; xuất phát từ tình hình thực tế tại đơn vị và kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo trong quá trình công tác, tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, đề xuất những giải pháp có chất lượng để triển khai tốt các văn bản mới của Đảng về công tác tổ chức cán bộ. Trên cơ sở đó, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức, cán bộ của hệ thống Tòa án; làm cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại; bảo đảm cho các Tòa án nhân dân sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp của thời kỳ hội nhập; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Để tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác tổ chức cán bộ, góp phần tạo thế và lực bền vững cho sự phát triển của hệ thống Tòa án trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, trong thời gian tới, hệ thống Tòa án cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đây là công việc quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 và những năm tiếp theo, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của hệ thống Tòa án, nên cần có những giải pháp phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong toàn hệ thống; đáp ứng được yêu cầu công tác trước mắt cũng như lâu dài và giải quyết được những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của hệ thống Tòa án.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban cán sự đảng và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ của Tòa án nhân dân năm 2018.

Chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích trên cương vị công tác của mình.

Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!


Lượt xem: 1435
ácdscv