Loading...
Skip to main content

Ngành Tòa án nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện giai đoạn 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(24/01/2011 10:38)

Những năm qua, đất nước ta đứng trước những khó khăn, thách thức trước âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, chống phá Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, An ninh- Quốc phòng. Đồng thời, những khó khăn do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế thế giới đang tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế- xã hội nước ta... Đảng và Nhà nước đã có những giải pháp lớn, chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, đảm bảo an ninh xã hội, tăng cường an ninh- Quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước.

Thực trạng tình hình nêu trên đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành nói chung, Ngành Toà án nhân dân nói riêng, đòi hỏi mỗi Đảng viên, cán bộ-công chức Ngành Toà án cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác và các chỉ tiêu thi đua của Ngành.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Ngày 11-6-1948, Bác Hồ đã ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, mở đầu cho phong trào hành động cách mạng của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hưởng ứng lời kêu gọi Thi đua Ái Quốc của Người, trong suốt hơn 60 năm qua, trong chiến tranh cũng như trong hoà bình, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta luôn dấy lên phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, như: Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21-05-2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 22-7-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái Quốc (11/6/1948-11/6/2008); Quốc hội ban hành Luật Thi đua- Khen thưởng... Phong trào thi đua yêu nước đã thực sự có ý nghĩa quan trọng đối với mọi tầng lớp nhân dân, mỗi cán bộ, Đảng viên các cấp, các ngành với khẩu hiệu: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoà chung khí thế thi đua sôi nổi của cả nước, toàn thể cán bộ công chức Ngành Toà án nhân dân đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước cũng như Ngành phát động; trong đó phong trào thi đua với chủ đề xuyên suốt của Ngành Toà án là: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” gắn với việc thực hiện giai đoạn 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm tương đạo đức Hồ Chí Minh” do Trung ương phát động.

Năm 2010, đất nước ta nói chung và Ngành Toà án nhân dân nói riêng có những ngày kỷ niệm lớn. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20-03-2009 của Bộ Chính trị về kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2010; Kế hoạch số 25/HĐTĐKT- VI ngày 17-04-2009 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng trung ương hướng dẫn về tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; Công văn số 3597-CV/BTGTW ngày 16-04-2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Toà án nhân dân... Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-CA ngày 09-09-2009 về việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Ngành Toà án nhân dân (13-9-1945/13-9-2010); Hội đồng Thi đua - khen thưởng Ngành Toà án nhân dân đã có Công văn số 43/TA-TĐKT ngày 11-09-2009 về phát động thi đua chào mừng 65 năm ngày truyền thống Ngành Toà án nhân dân; ngày 15-03-2010, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-CA về công tác thi đua- khen thưởng năm 2010... Quán triệt tinh thần chỉ đạo nêu trên, toàn thể cán bộ- Công chức Toà án nhân dân các cấp đang tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng trong toàn Ngành từ ngày 13-09-2009 đến ngày 13-09-2010 với mục tiêu thi đua: Lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 65 năm ngày cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9; 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1000 năm Thăng Long- Hà Nội và 65 năm ngày truyền thống Ngành Toà án nhân dân.

Ôn lại những trang sử vàng truyền thống của Ngành, chúng ta càng thêm vinh dự, tự hào với sự đóng góp to lớn của Ngành Toà án nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của đất nước. Trong suốt quá trình 65 năm xây dựng và phát triển, 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời kỳ chiến tranh cũng như trong hoà bình xây dựng đất nước, Ngành Toà án nhân dân đã có nhiều cố gắng, trung thành với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, trung thành với Tổ quốc, hết lòng phụng sự nhân dân; luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn xứng đáng là công cụ sắc bén của chế độ nhằm nghiêm trị bọn phản cách mạng, trừng trị nghiêm minh các loại tội phạm khác, kết hợp tốt trừng trị với giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

Ghi nhận những đóng góp to lớn, tích cực của Ngành Toà án nhân dân qua các thời kỳ lịch sử, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Nước, 40 năm ngày Truyền thống của Ngành, Ngành Toà án nhân dân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (1985); và vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Toà án (13-9-1945/13-9-2005) Ngành Toà án nhân dân lại vinh dự tự hào được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý: Huân Chương sao vàng.

Chỉ tính riêng trong 5 năm qua (2005-2009), thông qua các phong trào thi đua yêu nước, toàn Ngành Toà án nhân dân đã có 133 tập thẻ và 136 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen; 41 tập thể được Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc; 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương độc lập Hạng Nhất, 03 cá nhân được tặng thưởng Huân chương độc lập Hạng Nhì, 02 tập thể và 06 cá nhân được tặng thưởng Huân chương độc lập Hạng Ba; 02 tập thể được tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Nhất, 13 tập thể và 04 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì, 75 tập thể và 114 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba; 22 cá nhân được tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 141 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Ngành Toà án nhân dân; 336 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Ngành Toà án nhân dân”... Ngoài ra, còn có hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được Toà án nhân dân tối cao tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” “Lao động tiên tiến” và được tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen của Chánh án Toà án nhân dân tối cao; hàng trăm tập thể và cá nhân được UBND các cấp, các Bộ, Ngành tặng Bằng khen. Những tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước và Ngành Toà án khen thưởng trong thời gian qua là những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa ngát hương, rất xứng đáng được toàn ngành TAND ca ngợi và tôn vinh, là những tấm gương cho toàn ngành TAND học tập, đã đóng góp to lớn vào những trang vàng truyền thống của Ngành Toà án nhân dân trong suốt 65 năm qua. Những việc làm cao đẹp đó đã nhắc nhở toàn thể cán bộ, công chức Ngành TAND phải đề cao trách nhiệm, tận tuỵ trong công việc, nâng cao hiệu quả công tác, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống tham những, tiêu cực, lãng, quan liêu, xa rời dân, vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Trong những năm qua, mục tiêu chung cơ bản của các phong trào thi đua trong Ngành Toà án nhân dân là tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Ngành Toà án và của các cấp uỷ địa phương. Thông qua thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Ngành Toà án đã ghi nhận và biểu dương những điển hình tiên tiến có sáng tạo, đổi mới trong công tác xét xử. Đó là các đơn vị Toà án nhân dân tranh thủ được sự ủng hộ của cấp uỷ địa phương, đồng thời phối hợp cùng các ban, ngành, địa phương, giúp cho hoạt động xét xử đạt hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Mặt khác, nhiều đơn vị TAND đã đẩy mạnh hình thức xét xử lưu động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, tăng cường tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm ở chính nơi xảy ra vụ án. Điều đặc biệt, có TAND cấp huyện không chỉ xét xử lưu động các vụ án hình sự, mà đã tổ chức xét xử lưu động hầu hết các loại vụ án. Đây cũng là một cách làm mới cần được TAND các cấp xem xét, tham khảo, rút kinh nghiệm áp dụng một cách thích hợp tại địa phương mình. Tính riêng trong năm 2009, toàn ngành Toà án nhân dân đã xét xử lưu động trên 5.000 vụ án hình sự, trong đó nổi bật là Toà án nhân dân các tỉnh, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Kiên Giang, An Giang, Quảng Trị, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh... Đặc biệt, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tổ chức xét xử lưu động trên 1.000 vụ án, trong đó, Toà án nhân dân Quận Long Biên đã xét xử 134 vụ án lưu động, chiếm tỷ lệ 1/3 số vụ án hình sự đã giải quyết.

Trong năm 2009, tỷ lệ các vụ việc được giải quyết bằng quyết định hoà giải thành chiếm tỷ lệ 45% tổng số các vụ việc dân sự đã giải quyết. Nhiều TAND cấp huyện làm rất tốt công tác hoà giải như: TAND huyện vĩnh Linh (Quảng Trị), TAND Tp. Đồng Hới (Quảng Bình), TAND huyện Long Thành (Đồng Nai), TAND Tp. Tân An (Long An), TAND Tp. Thái Nguyên (Thái Nguyên). Các Toà án cấp tỉnh, như: Đồng Tháp, Cà Mau, Tây Ninh... đạt tỷ lệ hoà giải thành gần 50% trên tổng số các vụ việc phải giải quyết.

Đối với công tác hoà giải, nhiều đơn vị Toà án nhân dân (mà điển hình là Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã có sáng kiến, cách làm hay, nên công tác hoà giải đạt tỷ lệ hoà giải thành cao, bằng các biện pháp như nghiên cứu hồ sơ kỹ lưỡng; phát huy vai trò của Hội thẩm nhân dân có chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực; tranh thủ sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương như: Hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, cùng tham gia vào phiên hoà giải để giúp cho việc giải quyết của Toà án đạt hiệu quả cao trong công tác hoà giải.

Trong số các vụ án hình sự được xét xử trong năm 2009, chưa phát hiện có trường hợp nào kết án oan người không có tội và phải bồi thường theo Nghị quyết số 388 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; nhiều Toà án đã phấn đấu giải quyết xong 100% số vụ án hình sự đã thụ lý, như các Toà án tỉnh: Thái Bình, Điện Biên, Nam Định, Vĩnh Phúc, Quân khu 5... và nhiều TAND cấp huyện, TAQS khu vực, quân khu cũng đạt được kết quả này.

Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ngành, của đơn vị, các Toà án các cấp đều đẩy mạnh các hoạt động thể thao, văn hoá- Văn nghệ để nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ- công chức. Ngành Toà án nhân dân đã tổ chức thành công Hội thao Ngành Toà án nhân dân tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam; tổ chức cho các cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa và giao lưu với TAND tỉnh Quảng Trị; nhiều TAND địa phương đã tích cực quyên góp với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” để xây dựng nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng- chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng. Các Toà án ở vùng sâu, vùng xa thực hiện tốt nhiệm vụ giúp đỡ một số xã, bản phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, củng cố an ninh- Quốc phòng ở địa phương. Toàn thể cán bộ- Công chức trong Ngành đã tích cực đóng góp vào Quỹ tình nghĩa Ngành TAND và tích cực ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ với số tiền tới hàng trăm triệu đồng.

Kết quả công tác thi đua- khen thưởng của Ngành Toà án nhân dân đạt được trong những năm qua là to lớn và khá toàn diện. Tuy nhiên, qua tổng kết hàng năm cho thấy, kết quả các phong trào thi đua vẫn còn bộc lộ những tồn tại cần khắc phục. Đó là phong trào thi đua trong toàn Ngành còn chưa đồng đều, hiệu quả còn thấp, một số đơn vị còn mang tính hình thức, công tác thi đua còn nể nang, cào bằng trong việc đề xuất khen thưởng, nhiều gương điển hình tiên tiến chưa được phát hiện khen thưởng kịp thời để nhân rộng. đặc biệt là chất lượng xét xử của một số đơn vị chưa đạt yêu cầu chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ các vụ án nói chung bị huỷ, sửa vẫn còn ở mức cao. Bên cạnh phong trào thi đua thực hiện các mặt công tác chuyên môn, các phong trào khác nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện công tác chuyên môn chưa được chú trọng đúng mức. Vì vậy, chưa tạo ra được khí thế thi đua sôi nổi một cách toàn diện, sâu sắc, thường xuyên trong từng đơn vị cũng như từng cán bộ công chức.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 6 tháng cuối năm 2010 và những năm tiếp theo, phát huy truyền thống 65 năm Ngành Toà án nhân dân, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc Cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng Ngành Toà án nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, Lãnh đạo Ngành TAND yêu cầu Toà án nhân dân các cấp quán triệt và thực hiện tốt 04 nội dung trước mắt sau đây:

Một là, từng đơn vị, cá nhân phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị, Luật Thi đua, Khen thưởng, Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02 ngày 15-3-2010 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao ; Chỉ thị số 01/CT-CA ngày 09-09-2009 của Toà án nhân dân tối cao về tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Ngành Toà án nhân dân (13-9-1945/13-9-2010); biến các Chỉ thị, Nghị quyết đó thành hành động cụ thể nhằm hoàn thành có chất lượng các mặt công tác chuyên môn, cũng như các mặt công tác khác. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm: “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc thực hiện giai đoạn 2 cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Trung ương phát động.

Hai là, công tác thi đua phải bám sát nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, khắc phục khó khăn, phấn đấu không để tình trạng án tồn đọng, không để tình trạng án quá hạn luật định mà không được xem xét, giải quyết, gây thiệt hại quyền lợi chính đáng của công dân, gây bức xúc trong nhân dân. Muốn vậy, mỗi Thẩm phán, cán bộ công chức thi đua làm thêm giờ, phát huy sáng kiến, nhằm đẩy mạnh tiến độ giải quyết các loại vụ án.

Thi đua nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án; kiên quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm, kết án oan người không có tội; bảo đảm các phán quyết của Toà án phải nghiêm minh, đúng pháp luật. Đồng thời, không ngừng tu dưỡng rèn luyện nâng cao lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các loại kiến thức bổ trợ: Tin học, ngoại ngữ, quyền sở hữu trí tuệ... để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đặt ra trong tình hình mới.

Các cấp Toà án phải kiên quyết tránh tư tưởng vì sợ mất thành tích thi đua, nên mặc dù là Toà án cấp dưới sai lầm nghiêm trọng nhưng không kháng nghị mà chỉ rút kinh nghiệm. Muốn nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án thì cần phải nghiêm túc nhận rõ các sai lầm và sửa chữa. Toà án nhân dân cấp tỉnh phải nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác kiểm tra giám đốc việc xét xử của Toà án cấp dưới, đồng thời phải tự kiểm tra, quản lý, điều hành công tác xét xử của Toà án nhân dân tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám đốc xét xử, đảm bảo chất lượng của công tác này cũng là một biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án.

Ba là, Phải chú trọng công tác xây dựng ngành toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ; từng đơn vị phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức. Thực hiện tốt các mặt công tác cán bộ như: tuyển chọn cán bộ, xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, đảm bảo thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ, thực hiện tốt chính sách cán bộ. Bên cạnh đó, các đồng chí phải hết sức quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị, tin học, ngoại ngữ... của đội ngũ cán bộ- công chức và Hội thẩm. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ công chức, nhằm khẳng định vị thế đối với xã hội. Muốn vậy, mỗi đơn vị, cá nhân phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, phát hiện cách làm hay, gương người tốt việc tốt, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân lên các điển hình tiên tiến trong từng đơn vị, cụm thi đua và trong toàn Ngành.

Bốn là, Bên cạnh phong trào thi đua thực hiện các mặt công tác chuyên môn, từng đơn vị, cá nhân phải chú trọng, tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào khác như: Phong trào văn hóa, thể thao, văn minh công sở... và các phong trào do địa phương phát động nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phong trào thi đua phải được duy trì thường xuyên, liên tục, có nhiều hình thức và biện pháp phong phú, linh hoạt, sống động, hấp dẫn thu hút được mọi lứa tuổi tham gia, tránh hình thức, lãng phí mà phong trào không mang lại hiệu quả.Các đơn vị phải định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu về các mặt, có hình thức đề nghị khen thưởng đột xuất, động viên kịp thời, tuyên truyên, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng của Ngành như: Báo Công lý, Tạp chí Toà án nhân dân để nhân rộng trong toàn Ngành. Đồng thời, phải kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp Toà án; tập trung nâng cao năng lực cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng.

Hội đồng thi đua, khen thưởng của Ngành Toà án nhân dân phải xây dựng quy trình bình chọn và xét duyệt thi đua chặt chẽ, khoa học, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị, cụm thi đua; phổ biến công khai đến từng đơn vị, cá nhân trên cơ sở nội dung, tiêu chí thi đua đối với tập thể, cá nhân đã được nêu ra trong Hội nghị triển khai công tác năm 2010, Chỉ thị số 02 ngày 15-03-2010 về công tác thi đua, khen thưởng; Công văn số 43/TA-TĐKT ngày 11-9-2009 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Ngành TAND về “Phát động thi đua chào mừng 65 năm ngày truyền thống Ngành Toà án nhân dân”... Từ đó mới có cơ sở bình chọn, xét duyệt chính xác các danh hiệu thi đua, đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng. Những tập thể, cá nhân được tôn vinh các danh hiệu thi đua phải thật sự tiêu biểu, là tấm gương sáng trong toàn cụm, cũng như toàn Ngành học tập noi theo.

Để công tác thi đua- khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy hoạt động của Ngành, tránh hình thức, phô trương, lãng phí, Lãnh đạo TANDTC sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét, chỉnh sửa, bổ sung Công văn số 49/TA- TĐKT ngày 06-05-2008 cho phù hợp với thực tế công tác của Toà án nhân dân các địa phương. Các đơn vị Toà án nhân dân trong toàn Ngành cần phát hiện những cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu về các mặt, đề xuất khen thưởng kịp thời với các hình thức đột xuất và định kỳ; cần mạnh dạn đề xuất những hình thức khen thưởng cao như “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” đối với những tập thể và cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác trong Ngành Toà án nhân dân.

5-2010


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 7
ácdscv