Loading...
Skip to main content

 • VBQPPL:

  - Luật trọng tài thương mại (Điều 46)

  Hội đồng trọng tài, một hoặc các bên tranh chấp có thể gửi văn bản đề nghị Tòa án nơi có chứng cứ cần thu thập yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp các tài liệu nhìn được, đọc được, nghe được hoặc hiện vật khác liên quan đến vụ tranh chấp.

  Khi tiếp nhận được yêu cầu (văn bản của Hội đồng trọng tài hoặc đơn của đương sự) thu thập chứng cứ, Thư ký cần lưu ý:

  - Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi có chứng cứ cần thu thập;

  - Văn bản đề nghị (hoặc đơn yêu cầu) Tòa án thu thập chứng cứ phải nêu rõ nội dung vụ việc đang được Trọng tài giải quyết, loại chứng cứ cần thu thập, lý do không tự mình thu thập được, tên, địa chỉ cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ;

  - Kèm theo văn bản đề nghị (hoặc đơn yêu cầu), Hội đồng trọng tài hoặc người yêu cầu phải xuất trình được chứng cứ chứng minh là mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập chứng cứ mà tự mình vẫn không thu thập được;

  - Hiện pháp luật không quy định mức lệ phí đối với yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ.

  Ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu và các tài liệu, chứng cứ hợp lệ, Thư ký vào Sổ nhận đơn yêu cầu, lập biên bản giao nhận tài liệu giao cho người yêu cầu theo thủ tục chung; sau đó, báo cáo người phụ trách trực tiếp (có thể là Trưởng phòng hành chính tư pháp của Tòa án, có thể là Thẩm phán phụ trách) để trình Chánh án Tòa án xem xét quyết định.

  Sau khi Chánh án quyết định cho thụ lý đơn yêu cầu và phân công Thẩm phán xem xét, giải quyết, Thư ký thực hiện các công việc giúp Thẩm phán theo sự phân công của Thẩm phán, như: Dự thảo văn bản yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng cứ cung cấp chứng cứ, trình Thẩm phán ký, đóng dấu và lấy số hiệu văn bản; gửi văn bản yêu cầu đến Viện kiểm sát cùng cấp; gửi hoặc tống đạt văn bản yêu cầu đến người bị yêu cầu; dự thảo Thông báo kết quả thu thập chứng cứ, trình Thẩm phán ký, đóng dấu và lấy số hiệu văn bản; gửi hoặc tống đạt Thông báo kết quả thu thập chứng cứ cho Hội đồng trọng tài và cho người yêu cầu; trong trường hợp nhận được chứng cứ do cá nhân, cơ quan, tổ chức giao nộp thì trong Thông báo kết quả thu thập chứng cứ phải ấn định rõ ngày giờ dự kiến tiến hành giao nhận chứng cứ giữa Hội đồng trọng tài, hoặc người yêu cầu và Tòa án; thực hiện việc giao nhận chứng cứ và lập biên bản giao nhận chứng cứ theo thủ tục chung).