Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 107
Mẫu số 06

Mẫu số 06 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP

ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....

Số:...../..../QĐ-PT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...... tháng ...... năm......

QUYẾT ĐỊNH
CHẤP NHẬN VIỆC
KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

TÒA………………….……......…

Với Hội đồng xét kháng cáo quá hạn gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà)........................................................................

Các Thẩm phán: Ông (Bà).................................................................................................

Ông (Bà).............................................................................................................................

NHẬN THẤY:

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày….tháng…. năm…. (1).........................................................

đơn kháng cáo với nội dung (2).....................................................................................

XÉT THẤY:

Việc kháng cáo của.................. là quá thời hạn quy định tại Điều 245 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Việc kháng cáo quá hạn là do (3).......................................................................................

Theo hướng dẫn tại mục 5 Phần I Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự, thì lý do kháng cáo quá hạn trong trường hợp này là chính đáng.

Căn cứ vào Điều 247 của Bộ luật tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của   

Đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số...../..../…-ST ngày.... tháng.... năm.... của Toà án........................................................................................................................................

2. Phần của bản án (quyết định) sơ thẩm bị kháng cáo chưa có hiệu lực pháp luật và vụ án được xét xử phúc thẩm theo thủ tục chung.

Nơi nhận:

- (Ghi tên Toà án đã xử sơ thẩm và người kháng cáo quá hạn);

- Lưu hồ sơ vụ án.

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06:

(1) Ghi địa vị pháp lý trong tố tụng và tên người kháng cáo (ví dụ: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Anh Trần N).

(2) Ghi cụ thể nội dung kháng cáo.

(3) Ghi lý do kháng cáo quá hạn mà người kháng cáo đã trình bày.


Cập nhật lần cuối: 15/08/2018 09:29:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv