Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 144
Mẫu số 09

Mẫu số 09 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP

ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....

Số:...../TB-TA

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...... tháng ...... năm......

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC
KHÁNG CÁO

Kính gửi:.............................................................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Ngày….. tháng…… năm……., Toà án nhân dân...............................................................

nhận được đơn kháng cáo của...........................................................................................

Kháng cáo đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số:…/…./…-ST ngày.................. tháng…. năm…. của Toà án nhân dân...............................................................................

Những vấn đề cụ thể trong đơn kháng cáo yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm giải quyết bao gồm:

1..........................................................................................................................................

2..........................................................................................................................................

Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo đã nộp các tài liệu, chứng cứ bổ sung sau đây:

1..........................................................................................................................................

2..........................................................................................................................................

Căn cứ vào Điều 249 của Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án nhân dân thông báo cho ..........................................được biết.

Sau khi nhận được thông báo này, người được thông báo có quyền gửi cho Toà án cấp phúc thẩm văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) để Toà án cấp phúc thẩm đưa vào hồ sơ vụ án và xem xét khi xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

(Ghi nơi nhận theo quy định tại Điều 249 của BLTTDS).

 

THẨM PHÁN

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên


Cập nhật lần cuối: 15/08/2018 09:31:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv