Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 149
Mẫu số 12

Mẫu số 12 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP

ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)

Số:...../..../QĐ-PT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...... tháng ...... năm......

QUYẾT ĐỊNH

ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ PHÚC THẨM

TOÀ ……………… (2)

Căn cứ vào Điều 41 và Điều 258 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số…/…/TLPT-....(3) ngày… tháng… năm ……

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án dân sự về việc:(4) .......................................................

Nguyên đơn(5)...................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Bị đơn (6)............................................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)(7)...........................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Do có kháng cáo (kháng nghị) của: (8)...............................................................................

Thời gian mở phiên toà:……giờ…phút, ngày……tháng……năm......................................

Địa điểm mở phiên toà:.......................................................................................................

Vụ án được (xét xử công khai hay xét xử kín).

2. Những người tiến hành tố tụng:(9)

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông (Bà).........................................................................

Các Thẩm phán: Ông (Bà) .................................................................................................

Ông (Bà).............................................................................................................................

Thư ký Toà án: Ông (Bà)....................................................................................................

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân:……….………….. tham dự phiên toà (nếu có): Ông (Bà): ...........................................................................................................................

3. Những người tham gia tố tụng khác:(10) ......................................................................

Nơi nhận:

- Các đương sự;

- VKS cùng cấp;

- Lưu hồ sơ vụ án.

 

THẨM PHÁN

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 12:

(1) Ghi tên Toà án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H); nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền ban hành quyết định; nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao ban hành quyết định, thì phải ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội).

(3) Ghi số ký hiệu thụ lý vụ án (ví dụ: số 05/2006/TLPT-LĐ).

(4) Ghi theo hướng dẫn việc ghi trích yếu vụ án tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: về việc tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở).

(5), (6) và (7) Nếu nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, thì ghi họ và tên, địa chỉ của cá nhân đó. Nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó.

(8) Ghi họ và tên của người kháng cáo, tư cách tham gia tố tụng của người đó.

(9) Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán.

(10) Ghi họ và tên, địa chỉ của những người tham gia tố tụng khác (nếu có).


Cập nhật lần cuối: 15/08/2018 09:37:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv