Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 149
Mẫu số 02b

Mẫu số 02b: Dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005

của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

___________________________________________________________

TOÀ ÁN...........................

___________________

Số:....../....../HSPT-QĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________

...., ngày...... tháng ...... năm......

QUYẾT ĐỊNH

Đình chỉ xét xử phúc thẩm

TOÀ...................................

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:(1)

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông (Bà)………………………………………………..

Các Thẩm phán: Ông (Bà)…………………………………………………………………

Ông (Bà) ………………………………………………………………

NHẬN THẤY:

Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án hình sự sơ thẩm số....... ngày.... tháng.... năm.... của Toà án…………………………..bị kháng cáo, kháng nghị như sau:(2)

a. Ngày....... tháng...... năm.........,(3)…………………………………………………………….

b…………………………………………………………………………………………………….

XÉT THẤY:

Tại phiên toà phúc thẩm, người (những người) kháng cáo và Viện kiểm sát kháng nghị đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị.(4)

Căn cứ vào khoản 2 Điều 238 của Bộ luật tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo(5)……………………………..

phạm tội (các tội) …………………………………………………………………………………

2. Bản án hình sự sơ thẩm số................. ngày........ tháng........ năm............. của Toà án…………………………… có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- (Ghi những nơi mà Toà án phải giao hoặc gửi theo quy định tại Điều 254 của BLTTHS);

- Lưu hồ sơ vụ án

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02b:

(1) Nếu Hội đồng xét xử có thêm hai Hội thẩm thì ghi đầy đủ họ tên, nghề nghiệp và nơi công tác của họ.

(2) Nếu chỉ có kháng cáo bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ có kháng nghị bỏ hai chữ “kháng cáo”.

(3) Ghi địa vị pháp lý trong tố tụng và họ tên người kháng cáo; nội dung kháng cáo. Nếu Viện kiểm sát kháng nghị thì ghi tên của Viện kiểm sát kháng nghị và số kháng nghị; nội dung kháng nghị.

(4) Nếu có một người kháng cáo bỏ hai chữ “những người”; nếu chỉ có kháng cáo bỏ “Viện kiểm sát kháng nghị” và “kháng nghị”; nếu chỉ có kháng nghị bỏ “người (những người) kháng cáo” và “kháng cáo”.

(5) Nếu có một hoặc hai bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị và người kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị thì ghi đầy đủ họ, tên của bị cáo;
nếu có từ ba bị cáo trở lên có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị và người kháng cáo, Viện kiểm sát
đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị thì ghi họ tên của bị cáo bị Toà án cấp sơ thẩm xử phạt mức án cao nhất và thêm các chữ “và các bị cáo khác”.


Cập nhật lần cuối: 15/08/2018 09:52:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv