Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 166
3.4.1. Cấp giấy chứng nhận người bào chữa

● Căn cứ vào Điều 49, 50, 56, khoản 1 Điều 57 BLTTHS, mục 1 Phần II Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP sau khi nhận hồ sơ vụ án, Thư ký cần kiểm tra xem trong các giai đoạn tố tụng trước đó bị can, bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ đã có nhờ người bào chữa hay chưa mà xử lý như sau:

- Nếu trong các giai đoạn tố tụng trước đó họ đã có nhờ người bào chữa, nay tiếp tục nhờ người đó bào chữa hoặc chưa nhờ người bào chữa nay mới nhờ người bào chữa hoặc tuy đã có nhờ người bào chữa nhưng nay nhờ người bào chữa khác thì Thư ký cần soạn thảo Giấy chứng nhận người bào chữa theo mẫu số 03a ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP trình Chánh án hoặc Phó Chánh án ký sau đó gửi cho người bào chữa, bị can, bị cáo và lưu hồ sơ vụ án.

- Trường hợp có căn cứ xác định là người bào chữa có quan hệ thân thích với những người tiến hành tố tụng trong vụ án thì Thư ký cần báo cáo về vấn đề này để Chánh án hoặc Phó Chánh án quyết định và soạn thảo giúp cho Chánh án hoặc Phó Chánh án văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho người được nhờ bào chữa đó và ghi rõ lý do của việc từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa sau đó trình Chánh án hoặc Phó Chánh án ký.

● Trường hợp bị can, bị cáo từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà người thân của họ hoặc người khác mời người bào chữa cho họ thì trong trường hợp này Thư ký kiểm tra xem trong đơn yêu cầu nhờ người bào chữa đã có sự đồng ý của bị can, bị cáo hay chưa, nếu chưa thì phải yêu cầu người thân thích của bị can, bị cáo hoặc người khác đã thực hiện việc nhờ người bào chữa hỏi ý kiến của bị can, bị cáo có đồng ý việc nhờ người bào chữa đó hay không. Hoặc Thư ký có thể soạn thảo Thông báo gửi cho bị can, bị cáo đang bị tạm giam biết việc người thân thích của họ có nhờ người bào chữa cho họ và họ có đồng ý không, nếu họ đồng ý thì soạn thảo Giấy chứng nhận người bào chữa trình Chánh án hoặc Phó Chánh án ký để người bào chữa thực hiện việc bào chữa.

Cập nhật lần cuối: 08/09/2018 00:00:00