Skip to main content

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Số 78: Hòa giải, đối thoại tại Tòa án bảo đảm hiệu lực thi hành thỏa thuận của các bên bằng quyền lực của Nhà nước

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án có nhiều ưu điểm, giúp giải quyết hiệu quả các tranh chấp, khiếu kiện mà không phải theo trình tự tố tụng tại Tòa án, nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực thi hành thỏa thuận của các bên bằng quyền lực của Nhà nước; do đó sẽ hạn chế đáng kể số lượng các vụ việc phải đưa ra Tòa án xét xử.


ácdscv