Skip to main content

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Số 103: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án là yếu tố quyết định kết quả thực thi công vụ của Tòa án nhân dân các cấp. Chính vì vậy, công tác xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ Tòa án luôn được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao quan tâm, chú trọng.


ácdscv