Skip to main content

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Số 71: Đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020

Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng, Nhà nước và Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành ở Trung ương, cũng như sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Tòa án các cấp nên các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả.


văn bản QUY PHẠM PHÁP LUẬT mới

Xem thêm >>
ácdscv