Skip to main content
  • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 5 (18/06/2018)

    Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương đã tổ chức phiên họp thứ 5 để cho ý kiến về dự thảo Đề án “Đổi mới công tác thi hành án hình sự (THAHS)” và xem xét, thông qua dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ CCTP và dự kiến phân công các thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đi kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương chủ trì phiên họp.


  • Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Cải cách tư pháp phải đảm bảo quyền lợi công dân (01/03/2018)


  • Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ tư (15/12/2017)


  • Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2 (12/01/2017)


  • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên họp thứ nhất (20/09/2016)


  • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 (04/08/2016)


ácdscv