Skip to main content

Mẫu số 29-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

image

TÒA ÁN NHÂN DÂN........(1)

image

Số:....../....../QĐ-PT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

...., ngày...... tháng ...... năm......

QUYẾT ĐỊNH

CHẤP NHẬN VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

TÒA ÁN NHÂN DÂN.....................................

- Thành phần Hội đồng xét kháng cáo quá hạn gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông (Bà)  

Các Thẩm phán: Ông (Bà)  

Ông (Bà)  

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân ................ tham gia phiên họp (nếu có): Ông/Bà ........ – Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân .............................

- Người kháng cáo quá hạn: .......................................................................

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày....tháng.... năm....... (2)...................................

có đơn kháng cáo với nội dung (3)..........................................................................

XÉT THẤY:

  Việc kháng cáo của.................. là quá thời hạn quy định tại Điều 206 của Luật tố tụng hành chính.

Việc kháng cáo quá hạn là do(4)...................................................................

Căn cứ vào Điều 208 của Luật tố tụng hành chính;

QUYẾT ĐỊNH:

  1. Chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của: .................................................

  Đối với ...... (5)Bản án (Quyết định) sơ thẩm số...../..../HC-ST ngày.... tháng.... năm.... của Tòa án ........................ về ................................................

  2. Tòa án cấp sơ thẩm có trách nhiệm tiến hành các thủ tục quy định tại các Điều 209, 210 và 216 của Luật tố tụng hành chính.

Nơi nhận:

- Ghi nơi nhận theo khoản 3 Điều 208 của Luật tố tụng hành chính;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 29-HC:

(1) Ghi tên Tòa án ra Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn. Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).

(2) Ghi địa vị tố tụng và tên của người kháng cáo (ví dụ: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Anh Trần N).

(3) Ghi cụ thể nội dung kháng cáo.

(4) Ghi lý do kháng cáo quá hạn mà người kháng cáo đã trình bày và được Tòa án xem xét, chấp nhận.

(5) Trường hợp kháng cáo một phần bản án (quyết định) thì ghi cụ thể phần bị kháng cáo.

Lượt xem: 783
ácdscv