Skip to main content

Mẫu số 33-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

image

TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1)

image

Số:..../..../TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

....., ngày...... tháng ...... năm...

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI, BỔ SUNG KHÁNG CÁO (KHÁNG NGHỊ) (2)

    Kính gửi (3):................................................................................

    Địa chỉ: ......................................................................................

  Ngày..... tháng..... năm.......,(4) ......................... có đơn kháng cáo (văn bản kháng nghị số.../..../QĐ-KN) đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số .../.../HC-ST ngày......tháng......năm........của Tòa án nhân dân........................ với nội dung ..............................................................................................................................;

  Ngày..... tháng...... năm....... người kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị) đã có văn bản thay đổi đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) với nội dung...............................................................................................................;

  Căn cứ vào Điều 218 của Luật tố tụng hành chính,

  Tòa án nhân dân(5).................... thông báo cho (6).................................... được biết.

Nơi nhận:

- Ghi nơi nhận theo quy định tại khoản 4 Điều 218 Luật TTHC;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 33-HC:

(1) và (5) Ghi tên Tòa án ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị). Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tối cao nào (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).

(2) Nếu chỉ sửa đổi, bổ sung kháng cáo, thì bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ sửa đổi, bổ sung kháng nghị, thì bỏ hai chữ “kháng cáo”.

(3) Ghi theo quy định tại khoản 4 Điều 218 của Luật tố tụng hành chính.

(4) Ghi họ tên, địa vị tố tụng của người kháng cáo. Nếu người kháng cáo là người được đương sự uỷ quyền, thì ghi họ tên của người được uỷ quyền đó và ghi rõ đại diện theo uỷ quyền của ai theo giấy uỷ quyền ngày...tháng...năm... nào (ví dụ: của Ông Trần Văn B. là người đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện Bà Nguyễn Thị V. theo giấy uỷ quyền ngày 04-10-2017). Nếu Viện kiểm sát kháng nghị, thì ghi tên của Viện kiểm sát.

(6) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị mà không phải ghi họ tên (ví dụ: thông báo cho Ông được biết; thông báo cho Bà được biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó.

Lưu ý: Tòa án cấp phúc thẩm không phải gửi thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) cho chính người kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị).


Lượt xem: 1262
ácdscv