Skip to main content

Mẫu số 35-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

image

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......(1)

image

Số:.../..../TLPT-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

....., ngày...... tháng ...... năm...

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN ĐỂ XÉT XỬ PHÚC THẨM

  Kính gửi: .......................................................................(2)

    Địa chỉ: .............................................................................(3)

  Ngày..... tháng...... năm......., Tòa án nhân dân............................................

đã thụ lý vụ án hành chính số ...../...../TLPT-HC(4) về (5).....................................

Theo đơn kháng cáo, kháng nghị của (6)................................................................

  Địa chỉ (7).....................................................................................................

  Kháng cáo, kháng nghị đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số .../..../HC-ST ngày..... tháng..... năm...... của Tòa án nhân dân.........................................

  Những vấn đề cụ thể trong đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết bao gồm:

  1...................................................................................................................

  2...................................................................................................................

Kèm theo đơn kháng cáo, quyết dịnh đề nghị kháng nghị là các tài liệu, chứng cứ bổ sung sau đây:

  1...................................................................................................................  2...................................................................................................................

  Căn cứ vào Điều 217 của Luật tố tụng hành chính, Tòa án nhân dân......... thông báo cho................................................. được biết.

  Sau khi nhận được thông báo này, người được thông báo có quyền gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo, kháng nghị và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) để Tòa án cấp phúc thẩm đưa vào hồ sơ vụ án và xem xét khi xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 35-HC:

(1) Ghi tên Tòa án cấp phúc thẩm có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý vụ án (Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) và (3) Ghi tên cá nhân, cơ quan, tổ chức được thông báo theo quy định tại Điều 217 của Luật tố tụng hành chính. Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn kháng cáo). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Bà Trần Thị Q).

(4) Ghi số, năm thụ lý vụ án (Ví dụ: Số 05/2017/TLPT-HC).

(5) Ghi rõ về việc gì.

(6) và (7) Ghi họ tên, địa chỉ và tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo. Ghi tên Viện kiểm sát kháng nghị trong trường hợp có kháng nghị.

Lượt xem: 188
ácdscv