Skip to main content

Mẫu số 36-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

image

TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1)

image

Số: ....../....../QĐ-PT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

......, ngày...... tháng...... năm......

QUYẾT ĐỊNH

ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ PHÚC THẨM

TÒA ÁN NHÂN DÂN............... (2)

Căn cứ vào Điều 38 và Điều 221 của Luật tố tụng hành chính;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính phúc thẩm thụ lý số...../....../TLPT-HC ngày..... tháng......năm...... (3)

QUYẾT ĐỊNH:

  1. Đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hành chính về(4) ................................................................................................, giữa:

Người khởi kiện:(5)..................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................

  Người bị kiện:(6): ......................................................................................

  Địa chỉ:........................................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(7)...............................

Địa chỉ:........................................................................................................

Do có kháng cáo (kháng nghị) của: (8).........................................................

Thời gian mở phiên tòa:...... giờ..... phút, ngày...... tháng...... năm..............

  Địa điểm mở phiên tòa:...............................................................................

Vụ án được (xét xử công khai hay xét xử kín).

  2. Những người tiến hành tố tụng:(9)

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa:

  Ông (Bà)......................................................................................................

  Các Thẩm phán:

  Ông (Bà)......................................................................................................

  Ông (Bà)......................................................................................................

  Thẩm phán dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)………………………….

  Thư ký phiên tòa: Ông (Bà) (10).................................................................

  Thư ký phiên tòa dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)…… ………….............

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân:...................... tham dự phiên tòa (nếu có): Ông (Bà)/................................................................................

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân dự khuyết (nếu có):……………

  3. Những người tham gia tố tụng khác:(11)

.....................................................................................................................

Nơi nhận:

- Các đương sự;

- Viện kiểm sát cùng cấp;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 36-HC:

(1) và (2) Ghi tên Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh H); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).

(3) Ghi số ký hiệu thụ lý vụ án và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ:
Số 50/2017/TLPT-HC ngày 12 tháng 6 năm 2017).

(4) Ghi trích yếu vụ án (ví dụ: về khiếu kiện quyết định thu hồi đất).

(5) và (7) Nếu người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của cá nhân đó. Nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó và họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó.

(6) Nếu người bị kiện là người có thẩm quyền thì ghi chức danh của người bị khởi kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(8) Ghi họ tên của người kháng cáo, tư cách tham gia tố tụng của người đó.

(9) Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán.

(10) Ghi rõ họ tên, chức danh của Thư ký phiên tòa.

(11) Ghi họ tên, địa chỉ của những người tham gia tố tụng khác (nếu có).

Lượt xem: 829
ácdscv