Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

image

Số: /2019/CT-CA

Dự Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2019

CHỈ THỊ

Về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ

trọng tâm công tác năm 2019 của các Tòa án

Trong năm 2018, đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án các cấp đã đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, nỗ lực không ngừng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu công tác Tòa án và công tác cải cách tư pháp, xây dựng Đảng theo Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao. Năm 2019 là năm bản lề, nước rút có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là năm đầu tiên các cấp, các ngành triển khai sâu rộng thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và Trung ương 8 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; là năm tiếp theo các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII. Dự báo số lượng các loại vụ việc mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết có xu hướng gia tăng do tình hình tội phạm, các tranh chấp dân sự, án hành chính vẫn diễn biến phức tạp, trong khi số lượng cán bộ, công chức không tăng do yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, năm 2019 các Tòa án tiếp tục thực hiện chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ thị:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 , Trung ương 7 và Trung ương 8 khóa XII; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; các văn bản chỉ đạo của Đảng về cải cách tư pháp, như: Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Chương trình số 03-CTr/BCĐCCTPTW của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương về những nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp giai đoạn 2016-2021; cũng như các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, nhất là Nghị quyết số 111/2015/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Nghị quyết số 96/2015/QH13 về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự; Nghị quyết số 55/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV và kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

2. Tòa án các cấp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Đảm bảo 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Trong đó, giải quyết, xét xử đạt 90% trở lên đối với các vụ án hình sự; 85% trở lên đối với các vụ, việc dân sự và 80% trở lên đối với các vụ án hành chính. Giải quyết đạt 99% trở lên đối với các đề nghị xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Giải quyết đạt từ 60% trở lên đối với các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết các vụ án dân sự đạt từ 60% trở lên; 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

- Đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Toà án được ban hành trong thời hạn luật định (kể cả quyết định thi hành án hình sự).

- Tỷ lệ các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi của Thẩm phán thấp hơn năm 2018.

(Các chỉ tiêu nói trên được tính trong tổng số vụ việc phải giải quyết từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/11/2019. Riêng chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, hành chính và vụ việc dân sự không tính số vụ việc tạm đình chỉ vào số vụ việc đã giải quyết).

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo là:

a) Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các vụ việc phải được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định, tuyệt đối không tạm đình chỉ giải quyết vụ việc nếu không đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.

b) Tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc tổ chức các phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp; coi đây là giải pháp đột phá và thiết thực để các Thẩm phán nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, tạo một bước chuyển biến lớn trong công tác xét xử của Tòa án; đồng thời là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi Thẩm phán; nâng cao chất lượng việc rút kinh nghiệm sau mỗi phiên tòa, không làm chiếu lệ, hình thức. Năm 2019, mỗi Thẩm phán chủ tọa xét xử ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm. Tùy tình hình thực tiễn, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Tòa án quân sự các cấp tiếp tục giao bổ sung chỉ tiêu cho từng Thẩm phán làm chủ tọa các phiên tòa rút kinh nghiệm.

c) Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án, theo yêu cầu đúng pháp luật, chặt chẽ, rõ ràng, khả thi. Các Tòa án tiếp tục: (i) chỉ đạo việc thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn tại các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về nội dung, hình thức, biểu mẫu; (ii) định kỳ tổ chức các hội nghị tập huấn về viết bản án cho các Thẩm phán thuộc quyền quản lý; tổ chức rút kinh nghiệm đối với những sai sót trong việc viết bản án; (iii) chủ động góp ý về những điểm chưa phù hợp trong các mẫu bản án để sửa đổi, hoàn thiện; (iv) tổ chức phong trào thi đua về viết bản án tại Tòa án mình và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các Thẩm phán thực hiện tốt nội dung này; đồng thời cũng cần xem xét trách nhiệm đối với các Thẩm phán có nhiều bản án không đạt yêu cầu.

d) Thực hiện nghiêm túc việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; phấn đấu trong năm 2019 và các năm tiếp theo, 100% bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo quy định. Chánh án Tòa án nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức, giám sát việc thực hiện; thường xuyên cập nhật kết quả đánh giá của dư luận, qua đó làm cơ sở để đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành công tác của từng Thẩm phán, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm ngay đối với các Thẩm phán có bản án có sai sót nghiêm trọng; kịp thời biểu dương, khen thưởng phù hợp đối với các Thẩm phán làm tốt, đồng thời cũng cần xem xét trách nhiệm đối với các Thẩm phán thực hiện không nghiêm công tác này. Tiến hành sơ kết tình hình triển khai hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp và kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao.

đ) Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn xét xử; việc xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù phải đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật; áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản nhà nước; kiên quyết khởi tố để yêu cầu điều tra nếu phát hiện tội phạm hoặc người phạm tội mới.

e) Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, cần hạn chế tối đa việc tạm đình chỉ nhiều lần đối với một vụ án, tạm đình chỉ giải quyết vụ án không có căn cứ; phấn đấu không để án quá hạn theo quy định của pháp luật. Khắc phục triệt để các vi phạm trong quá trình thụ lý đơn khởi kiện, vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử; xác định thiếu hoặc sai tư cách người tham gia tố tụng; việc thu thập tài liệu, chứng cứ chưa đầy đủ; đánh giá chứng cứ thiếu khách quan, toàn diện; không xem xét đầy đủ yêu cầu của đương sự dẫn đến giải quyết không đủ hoặc vượt quá yêu cầu của họ; áp dụng pháp luật không đúng, nên quyết định giải quyết vụ án không chính xác; tuyên bản án không rõ, khó thi hành; chấm dứt tình trạng chậm gửi bản án, quyết định của Tòa án cho đương sự và các cơ quan hữu quan. Đặc biệt, làm tốt công tác hoà giải trong giải quyết các vụ án dân sự theo Chỉ thị số 04/2017/CT-CA ngày 03/10/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác hòa giải tại Tòa án nhân dân. Đối với các đơn vị được lựa chọn thực hiện tốt chủ trương thí điểm hòa giải, đối thoại. Trên cơ sở đó kịp thời sơ kết, tổng kết để cung cấp những căn cứ thực tiễn phục vụ cho việc hoàn thiện đề án và xây dựng dự án Luật hòa giải, đối thoại.

f) Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/2018/CT-CA ngày 05/12/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các quy định của pháp luật liên quan tới vấn đề khởi kiện; khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, nếu phát hiện quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện là trái quy định của pháp luật thì cần chủ động gặp, phân tích những sai sót cho cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước biết để sửa đổi, hủy bỏ quyết định hoặc chấm dứt hành vi hành chính. Tiến hành rà soát, tổng kết việc thực hiện các quy định về người đại diện cho cơ quan nhà nước trong các vụ án hành chính để có đề xuất, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.

g) Làm tốt công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Tòa án. Đảm bảo việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải đủ căn cứ và đúng pháp luật.

h) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án, theo đó: (i) Tuân thủ nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 06/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; (ii) Đề xuất việc xây dựng mới hoặc sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp; (iii) Chủ động đề xuất họp liên ngành để bàn và thống nhất về nhận thức đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong áp dụng pháp luật. Đối với những vụ án lớn, trọng điểm, phức tạp, chủ động phân công Thẩm phán tiếp cận hồ sơ vụ án ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố để nắm chắc các tình tiết, nội dung, thẳng thắn trao đổi những vấn đề cần làm rõ nhằm giải quyết tốt vụ án, thực hiện đúng thẩm quyền của Tòa án theo quy định của pháp luật; (iv) Chủ động phối hợp với các cơ quan bổ trợ tư pháp trong các hoạt động thu thập chứng cứ, giám định, định giá tài sản làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án; (v) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp rà soát các bản án dân sự chưa thi hành do tuyên không rõ ràng để giải thích, đính chính hoặc đề xuất kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tùy từng trường hợp cụ thể.

3. Chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Tòa án các cấp tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng. Chú trọng áp dụng các biện pháp tư pháp đối với các khoản tiền và tài sản do các bị cáo phạm tội mà có để thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, đồng thời chú trọng việc áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung, nhằm khắc phục hậu quả mà tội phạm tham nhũng gây ra. Kiên quyết khởi tố vụ án tại phiên tòa nếu phát hiện tội phạm mới và người phạm tội mới. Qua công tác xét xử, làm rõ trách nhiệm của công tác quản lý, những kẽ hở của cơ chế, chính sách hay khiếm khuyết của pháp luật để chủ động tham mưu cho Ðảng, Quốc hội, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Chủ động đề xuất để hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

4. Nâng cao chất lượng và tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm. Các Vụ giám đốc kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân cấp cao cần tích cực, chủ động phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, xem xét, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, nhất là đối với các trường hợp sắp hết thời hạn kháng nghị. Khắc phục triệt để tình trạng đã trả lời không có căn cứ kháng nghị, nhưng sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm để giải quyết lại vụ án hoặc kháng nghị, nhưng sau đó lại phải rút kháng nghị; vi phạm thời hạn xét xử giám đốc thẩm. Không để tình trạng chậm gửi quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm dẫn đến việc khi Tòa án cấp dưới nhận được quyết định thì vụ việc đã được thi hành án, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân và tạo ra khó khăn cho các vòng tố tụng tiếp theo.

Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử của Toà án cấp trên đối với Tòa án cấp dưới để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ án. Khẩn trương rà soát và đề xuất các biện pháp xử lý dứt điểm các đơn kêu oan, nhất là đơn kêu oan của người bị kết án có mức hình phạt tù từ 20 năm trở lên, tù chung thân, tử hình theo yêu cầu của Nghị quyết số 69/2013/QH13 và Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội.

5. Tăng cường xây dựng thể chế và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử. Hoàn thành các Dự án luật, pháp lệnh được phân công chủ trì soạn thảo đảm bảo tiến độ, chất lượng; đặc biệt là, cần khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật hòa giải, đối thoại và chuẩn bị hồ sơ, Tờ trình để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ nhất tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019). Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn xét xử làm cơ sở cho việc xây dựng, ban hành các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và giải đáp kịp thời các vướng mắc về nghiệp vụ; khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu để ban hành hướng dẫn thống nhất về đường lối xét xử vụ án liên quan đến nợ bảo hiểm xã hội. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện cần chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thực tiễn xét xử để đề xuất hướng dẫn.

6. Tăng cường công tác xây dựng Đảng; hoàn thiện hệ thống Tòa án tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức mà trọng tâm là đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, có đức, có tài, công minh, chính trực và bản lĩnh vững vàng.

a) Các tổ chức Đảng tại Tòa án người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tiên phong, nêu gương trong việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá trong công tác tổ chức cán bộ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thành những nội dung công việc được xác định tại Kế hoạch số 889-KH/BCS ngày 22/5/2018 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII trong các Tòa án nhân dân. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Tòa án nhân dân để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

- Làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách, nhất là đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quy hoạch, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp. Chuẩn bị nhân sự của Tòa án để giới thiệu bầu tham gia cấp ủy cùng cấp (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

- Triển khai nghiêm túc Quyết định số 87/QĐ-HĐTC ngày 4/7/2018 của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia về việc ban hành Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ theo đúng quy định tại Quyết định số 346a/2017/QĐ-TANDTC ngày 01/3/2017; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

- Trên cơ sở kết quả thí điểm thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo cấp vụ được tổ chức trong năm 2018, nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển chọn các chức danh lãnh đạo, quản lý của các Tòa án nhân dân gắn với việc triển khai nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII của Đảng.

c) Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với yêu cầu quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức; chú trọng đào tạo nghiệp vụ xét xử, đào tạo chức danh. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống giáo trình và tổ chức tốt việc đào tạo bậc đại học tại Học viện Tòa án. Kết hợp tốt việc đào tạo trong nước và nước ngoài; tăng cường đào tạo, tập huấn, giải đáp vướng mắc bằng hình thức trực tuyến; chú trọng đào tạo thông qua việc rút kinh nghiệm công tác xét xử; khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức tự nghiên cứu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chú trọng tập huấn các văn bản pháp luật mới, bồi dưỡng chuyên sâu và kỹ năng xét xử cho Thẩm phán, Hội thẩm. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và các kiến thức xã hội, khả năng sử dụng các kỹ thuật tiên tiến cho Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức Tòa án các cấp để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho các Tòa án. Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ gắn với việc trao đổi, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ.

7. Tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, trước hết là quan hệ song phương với các nước, các đối tác chiến lược, quan trọng và các nước trong khu vực theo đúng định hướng công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Tổ chức tốt chương trình giao lưu văn hóa, thể thao giữa Tòa án nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Triển khai các hoạt động về hợp tác quốc tế năm 2019 theo các nội dung đã được xác định tại Đề án công tác đối ngoại của Tòa án nhân dân giai đoạn 2017- 2021; tích cực tham gia các tổ chức quốc tế về pháp luật và tư pháp quốc tế; thực hiện tốt các dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm tranh thủ các nguồn tài trợ từ nước ngoài để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án. Khẩn trương nghiên cứu và đề xuất phương án đào tạo cán bộ Tòa án các cấp phục vụ hội nhập quốc tế để chuẩn bị tốt nguồn nhân lực tham gia vào các định chế, thiết chế tài phán quốc tế trong quá trình hội nhập quốc tế theo chủ trương và sự phân công của Đảng, Nhà nước.

8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng Tòa án điện tử gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, trong đó chú trọng:

a) Khẩn trương hoàn thiện phần mềm quản lý các loại vụ án và đưa vào sử dụng trong năm 2019. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và khai thác hiệu quả các phần mền ứng dụng và hệ thống truyền hình trực tuyến. Triển khai có hiệu quả các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin thuộc dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Việt Nam” do cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. Nghiên cứu, xây dựng cơ cơ chế, phương thức để thực hiện việc tin học hóa trong hoạt động tố tụng và hành chính tư pháp tại Tòa án làm nền tảng cho việc xây dựng Tòa án điện tử.

b) Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của bộ phận hành chính tư pháp hoặc phòng hành chính tư pháp, trong đó, tập trung hoàn thiện quy trình để thực hiện cơ chế một cửa liên thông và đơn giản hóa việc tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết các yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, công dân trước và sau các phiên tòa xét xử. Tiếp tục hoàn thiện quy trình phân công công việc một cách ngẫu nhiên, đảm bảo tính khách quan trong quá trình giải quyết các vụ án.

9. Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở của các Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Trước mắt, tập trung đầu tư hoàn thành và phấn đấu đưa vào sử dụng trong năm 2019 đối với 35 trụ sở Tòa án nhân dân cấp huyện đang phải đi thuê hoặc nhà tạm và các dự án chuyển tiếp; phối hợp các cơ quan liên quan triển khai xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân tối cao tại 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; triển khai kế hoạch mở rộng trụ sở Học viện Tòa án. Hoàn thành việc trang cấp bàn ghế phòng xét xử theo mô hình phòng xét xử mới. Tổ chức triển khai hiệu quả Đề án đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc giai đoạn IV khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quản lý và sử dụng ngân sách được giao hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án.

10. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật cũng như về tổ chức, hoạt động của Tòa án; làm tốt công tác định kỳ tổ chức họp báo; kịp thời phản hồi, phúc đáp những kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của nhân dân liên quan tới hoạt động Tòa án. Tập trung sản xuất các chương trình truyền hình Tòa án nhân dân để phát sóng trên truyền hình Quốc hội. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam để xây dựng Bộ phim truyền hình dài tập về hình tượng cao đẹp của người Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân để tổ chức phát sóng vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân.

11. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi “Thẩm phán giỏi”; lựa chọn, vinh danh “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”; làm tốt công tác rà soát đề nghị vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, nhân rộng các điển hình tiên tiến để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án các cấp học tập, noi gương.

Giao các đơn vị chức năng thuộc Tòa án nhân dân tối cao giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác ở từng lĩnh vực mà mình có trách nhiệm tham mưu và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện trong toàn hệ thống. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

imageNơi nhận:

- Chủ tịch nước; để

- Ủy ban thường vụ Quốc hội; báo

- Văn phòng Chủ tịch nước; cáo

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

- Các đ/c PCA TANDTC (để chỉ đạo thực hiện);

- Các đ/c Thẩm phán TANDTC;

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC,

- Chánh án TAND và TAQS các cấp (để thực hiện);

- Lưu: VP TANDTC.

CHÁNH ÁN

Nguyễn Hòa Bình

Lượt xem: 534
ácdscv