Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

HỘI ĐỒNG TĐ-KT

TÒA ÁN NHÂN DÂN

image

Số: /TANDTC-TĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2018;

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

image

Năm 2018, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân triển khai phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội trong không khí cả nước ra sức thi đua sôi nổi lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của dân tộc, đặc biệt là phong trào thi đua cao điểm chào mừng “Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Hệ thống Tòa án nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII của Đảng, là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là năm tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

Trong tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, số lượng các vụ án ngày một gia tăng; các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tính chất ngày càng phức tạp; ngay từ đầu năm Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã kịp thời ban hành nghị quyết, chỉ thị “về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018”; đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt, nhất là 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án theo tinh thần cải cách tư pháp, tạo sự chuyển biến căn bản trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và các năm tiếp theo. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn; cụ thể nội dung, hình thức thi đua; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo ra những nhân tố mới, đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước. Do đó, các mặt công tác năm 2018 đã có những bước đột phá và chuyển biến tích cực hơn những năm trước; công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục đi vào nền nếp, thực chất hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân. Kết quả được thể hiện cụ thể trong các lĩnh vực công tác sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Thực hiện Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng”, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về “Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018”; ngay từ đầu năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã phát động phong trào thi đua năm 2018 và ban hành Kế hoạch số 20/TANDTC-TĐKT ngày 27/2/2018, Hướng dẫn số 64/TANDTC-TĐ-KT ngày 19/4/2018 để lãnh đạo, chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong năm phù hợp với đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án, xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể nhằm nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án; tổ chức phát động các phong trào thi đua với hình thức phong phú, nội dung thiết thực, hướng tới khắc phục các tồn tại, hạn chế của những năm trước, đưa công tác thi đua khen thưởng năm 2018 đi vào thực chất và đã có những bước chuyển biến tích cực. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, triển khai các hoạt động chính trị - xã hội, văn nghệ, thể thao… đặc biệt, là phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm “Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc” trong toàn hệ thống Tòa án.

Trong năm 2018, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã tham mưu, đề xuất Chánh án Tòa án tối cao ban hành Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân (thay thế Thông tư 04/2016/TT-TANDTC) để phù hợp với Nghị định mới của Chính phủ; đồng thời, thay đổi về đối tượng, tỷ lệ phân bổ, trình tự bình xét đối với danh hiệu Cờ thi đua Tòa án nhân dân, Cờ thi đua của Chính phủ… Sửa đổi, bổ sung nội dung Bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với Tòa án các cấp, Quy chế xét tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tòa án” và các văn bản hướng dẫn nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, khắc phục những tồn tại, hạn chế; bảo đảm công tác khen thưởng được kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đúng thành tích, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất và khen thưởng đối với người trực tiếp làm nhiệm vụ, tạo động lực thi đua, phấn đấu cho các tập thể, cá nhân. Thường xuyên chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp triển khai thực hiện các nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng các chỉ tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại vụ án, khắc phục tình trạng tạm đình chỉ, chuyển, trả hồ sơ vụ án không đúng nhằm chạy theo thành tích thi đua cuối năm; đổi mới hoạt động, nội dung tổ chức thi đua của các Cụm thi đua, đổi mới cách thức tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua tại các Cụm thi đua, để việc bình xét khen thưởng hằng năm tại các Cụm đạt hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí, tốn kém không cần thiết.

Trên cơ sở kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân, các đơn vị Tòa án đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thi đua của riêng mình và triển khai thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. Phong trào thi đua năm 2018 của các đơn vị cơ sở đã có bước chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều đơn vị, Cụm thi đua ngoài việc duy trì tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, còn tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, hạn chế thấp nhất các vụ án tạm đình chỉ không đúng quy định, tập trung giải quyết án tồn đọng, đẩy mạnh công tác hòa giải… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân.

2. Hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp và các Cụm thi đua

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đã chú trọng củng cố, kiện toàn kịp thời về tổ chức theo đúng quy định của Luật Thi đua khen thưởng và Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Đồng thời, chủ động chỉ đạo tăng cường đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, nâng cao chất lượng bình xét khen thưởng, thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ trưởng cơ quan triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng, chú trọng tăng cường kiểm tra, giám sát để nắm bắt kịp thời tình hình và kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thi đua khen thưởng, phát hiện những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản hướng dẫn cho phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Năm 2018, hoạt động của các Cụm thi đua tiếp tục được duy trì và được triển khai theo kế hoạch và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. Các Cụm thi đua đã thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai phong trào thi đua, tiến hành sơ kết, tổng kết thi đua, bình xét và đề nghị khen thưởng các danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”, “Cờ thi đua của Chính phủ” theo đúng quy định của Luật Thi đua khen thưởng và Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC. Hội nghị tổng kết phong trào thi đua của các Cụm thi đua đã có đổi mới về hình thức, nội dung bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí không cần thiết. Vai trò, trách nhiệm của đơn vị Trưởng Cụm, Phó Trưởng Cụm thi đua tiếp tục được phát huy. Nhiều Cụm thi đua đã có những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo để các đơn vị trong Cụm và các Cụm thi đua khác học tập, nhân rộng. Điển hình như: Cụm thi đua số IV có Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức “Hội thi Thư ký giỏi” lần IV năm 2018, “Hội thi Tự hào tuổi trẻ Tòa án”, “Hội thi Viết tiếp trang sử vàng”); Cụm thi đua số V có Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre phát động phong trào “Thẩm phán, Thư ký Tòa án nhân dân hai cấp thi đua đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, không có án bị hủy, án bị sửa toàn bộ do lỗi chủ quan, không để án quá hạn luật định”… Thông qua các cuộc thi, phong trào thi đua, các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, giảm số vụ án tồn đọng, khắc phục án quá hạn luật định, số vụ việc dân sự hòa giải thành được nâng lên, số vụ án bị cấp trên hủy, sửa giảm so với các năm trước đây.

3. Kết quả tổ chức, triển khai các phong trào thi đua

3.1. Phát động phong trào thi đua

Triển khai thực hiện quy định của Luật Thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 01/2018/CT-CA ngày 26/01/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của các Tòa án, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu công tác năm 2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã phát động phong trào thi đua năm 2018 trong hệ thống Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp với chủ đề: “Tòa án nhân dân đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, với mục tiêu cụ thể của phong trào thi đua là: Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể Tòa án nhân dân các cấp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Tòa án và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới phong trào thi đua yêu nước; động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công tác, làm việc có chất lượng, hiệu quả; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của Tòa án nhân dân; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án nhân dân có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, liêm khiết, trong sạch, công minh trong thi hành công vụ, góp phần xây dựng Tòa án nhân dân vững mạnh, trong sạch, liêm chính.

Hưởng ứng nội dung phát động phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân, các Cụm thi đua, các đơn vị Tòa án đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; nhiều đơn vị đã phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhất là các đơn vị Tòa án được Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn đã triển khai tích cực, có hiệu quả việc thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải và đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính nhằm giúp cho việc giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện một cách thân thiện, tạo đồng thuận xã hội, nhanh chóng, dứt điểm, tiết kiệm nguồn lực; làm cở sở lý luận, thực tiễn xây dựng Đề án báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng mô hình này trong toàn quốc và xây dựng Dự án Luật hòa giải, đối thoại trình Quốc hội.

Một số đơn vị Tòa án trong các Cụm thi đua đã phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua năm 2018, điển hình là:

- Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng với phong trào thi đua cao điểm: “Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử các loại án; nâng cao tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành trong vụ án dân sự, hành chính; hoàn thành chỉ tiêu mỗi Thẩm phán tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm năm 2018”. “Xây dựng tập thể mẫu, tập thể tiêu biểu xuất sắc”, “Xây dựng gương cá nhân tiêu biểu xuất sắc”.

- Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, minh bạch, hiệu quả”; tổ chức các đợt thi đua cao điểm như: “Cán bộ, công chức Tòa án Thủ đô tập trung giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng, khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác năm 2018”, “Cán bộ, công chức Tòa án Thủ Đô không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua”.

- Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn với phong trào thi đua 5 tốt: “Chất lượng chuyên môn tốt - Kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết tốt - Ý thức tự học tập, rèn luyện tốt - Phong trào tốt”.

- Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng phát động phong trào thi đua chuyên đề: “Thẩm phán viết bản án mẫu mực”.

- Tòa án nhân dân tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua: “Tăng cường hòa giải, đảm bảo chất lượng”.

- Tòa án nhân dân tỉnh Long An phát động phong trào thi đua chuyên đề: “Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, nâng cao chất lượng bản án, quyết định”.

- Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre phát động đợt thi đua: “Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, không có án bị hủy, sửa toàn bộ do lỗi chủ quan, không để án quá hạn luật định”.

- Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh với các đợt thi đua ngắn hạn theo chủ đề 3 không: “Không còn tồn đọng án - Không để án quá hạn luật định - Không có cán bộ vi phạm kỷ luật công vụ”.

- Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục thực hiện phong trào thi đua với chủ đề: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, tạo bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các nhiệm vụ; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

- Tòa án quân sự các cấp phát động và hưởng ứng nhiều đợt thi đua đột kích với chủ đề: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”… và nhiều các đơn vị khác với những phong trào thi đua thiết thực, đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2018 của Tòa án nhân dân.

Với sự hưởng ứng và triển khai tích cực phong trào thi đua của các đơn vị Tòa án trong năm 2018, cùng với triển khai thực hiện đồng bộ 14 giải pháp theo chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Hệ thống Tòa án nhân dân đã có những đổi mới và đạt được nhiều kết quả cao so với những năm trước. Trong việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua về công tác chuyên môn đã khắc phục được cơ bản những mặt còn hạn chế như: giảm số lượng các vụ việc tạm đình chỉ không đúng quy định pháp luật, số lượng các vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán; khắc phục tình trạng để án tồn đọng, án quá thời hạn xét xử; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được chú trọng và nâng cao; chất lượng bản án, quyết định của Tòa án được nâng lên; các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực được công bố trên cổng thông tin điện tử Tòa án; tích cực đổi mới thủ tục hành chính tư pháp; đổi mới, tăng cường hòa giải và đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính; triển khai thực hiện có hiệu quả việc thí điểm… rút ngắn thời gian, thủ tục, tạo điều liện thuận lợi cho nhân dân khi có việc tiếp xúc với Tòa án. Các Tòa án đã đưa ra xét xử kịp thời, đúng quy định những vụ án đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận quan tâm và đánh giá cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Các mặt công tác khác của Tòa án cũng có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ rệt như: công tác xây dựng ngành, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp trong sạch, vững mạnh; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án các cấp; công tác đầu tư, xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện và các trang thiết bị làm việc của các Tòa án; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng… đạt được nhiều kết quả tích cực.

3.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2018 của các Tòa án

Số liệu cụ thể về công tác chuyên môn, kết quả xét xử, giải quyết các loại vụ việc đã được ghi nhận trong báo cáo tổng kết công tác của Tòa án nhân dân.

Đánh giá chung, bình quân trong các đơn vị Tòa án các cấp đều đã đạt và vượt chỉ tiêu thi đua đề ra. Ngoài ra, các đơn vị Tòa án cũng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác khác như: công tác thi hành án hình sự; miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước; bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; công tác xây dựng pháp luật, xây dựng ngành (công tác tổ chức, cán bộ, Hội thẩm Tòa án nhân dân, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, kinh phí…). Đặc biệt năm 2018, thực hiện yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, các Tòa án đã thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu thi đua mỗi Thẩm phán tổ chức ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm, công khai các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án.

4. Kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động Kỷ niệm “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 27/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018), các Tòa án nhân dân đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn số 64/TANDTC-TĐ-KT ngày 19/4/2018 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua với chủ đề, nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, nhằm hướng tới Kỷ niệm “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu và nắm rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm “70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Điển hình là các đơn vị:

- Tòa án nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, thành phố Đà Nẵng; các Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng;

- Văn phòng, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Ban Thanh tra, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao... Đặc biệt, Báo Công lý đã có hoạt động tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay” và tổ chức triển lãm ảnh “Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước” nhằm giới thiệu và tìm hiểu về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đơn vị, Tòa án đã tiến hành tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Kỷ niệm “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

5. Kết quả hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Các đơn vị cơ sở đã lồng ghép các hoạt động phong trào thi đua của Tòa án nhân dân với các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, bằng nhiều hoạt động cụ thể.

- Đối với Tòa án nhân dân tối cao: Tiếp tục thực hiện Chương trình “Vì chủ quyền biển đảo”, Chương trình “Tiếp sức cho trẻ em nghèo vượt khó đến trường”, Vụ Giám đốc kiểm tra II đã tham gia quyên góp hoạt động từ thiện tự nguyện “Xuân ấm biên cương”, Báo Công lý phối hợp với Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) tổ chức trao tặng 35 phần quà (35 chiếc xe đạp) và 25 suất học bổng (5 suất đặc biệt) cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại các Trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với tổng giá trị 50.0000.000 đồng; tích cực kêu gọi vận động tài trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp để thăm và trao tặng 712 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó đến trường tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Nghệ An với tổng giá trị 1.068.000.000 đồng; vận động tài trợ, trao tặng Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tổng số tiền 702.000.000 đồng; phối hợp với Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, xây dựng và trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình Liệt sỹ Nguyễn Hữu Quý, nguyên cán bộ Tòa án nhân dân huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí 350.000.000 đồng… Tổng cộng năm 2018, Báo Công lý đã kêu gọi vận động tài trợ kinh phí và tổ chức thực hiện công tác xã hội từ thiện với số tiền 3.100.000.000đ.

Lãnh đạo, công đoàn Tòa án nhân dân tối cao luôn quan tâm thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi gia đình có công với nước, gia đình thương binh, Liệt sỹ nhân ngày 27/7.

- Đối với các Tòa án nhân dân cấp cao: luôn chú trọng tích cực tham gia và thực hiện thường xuyên các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đóng góp các quỹ vì người nghèo, quỹ tình nghĩa Tòa án nhân dân; quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách…; quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt; Đoàn thanh niên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia hiến máu nhân đạo với chủ đề “Giọt hồng trao yêu thương” với tinh thần tương thân tương ái “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”; Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vận động quyên góp ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hựu tại tỉnh Quảng Nam…v.v…

- Đối với Tòa án nhân dân địa phương: Các Tòa án nhân dân địa phương tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, bằng nhiều hình thức khác nhau như: phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà cho trẻ em nghèo, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, gia đình có công với nước; giúp đỡ hộ nghèo, xã nghèo; quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị thiên tai, bão lụt; xây dựng nhà tình thương; thăm và tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa; góp ngày công làm đường liên thôn; góp các quỹ: quỹ tình nghĩa Tòa án nhân dân, quỹ tình thương, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ người cao tuổi nghèo, quỹ thiên tai, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ vì Trường Sa thân yêu… Điển hình là: Tòa án nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Trị, Kon Tum, Quảng Bình, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Phước, Cần Thơ… Trong năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh phối hợp với Sở công thương, Sở giáo dục và đào tạo chung tay hưởng ứng “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” và trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Liên Minh, huyện Võ Nhai với tổng số tiền là 300.000.000 đồng; Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La kêu gọi cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ, giúp đỡ chính quyền và nhân dân xã Nặm Păm, huyện Mường La bị thiên tai, lũ lụt với tổng số tiền là 700.000.000 đồng để xây dựng điểm trường học, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyên góp ủng hộ quân dân huyện đảo Trường Sa tổng số tiền 462.337.000 đồng.

- Đối với các Tòa án quân sự: thường xuyên tích cực thực hiện tốt công tác chính sách, quyên góp ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ tình nghĩa Tòa án nhân dân.

6. Kết quả công tác khen thưởng

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Năm 2018, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành các văn sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác khen thưởng; đổi mới cách đánh giá thành tích thi đua; tích cực khen thưởng đột xuất đối với Thẩm phán, Thư ký Tòa án có thành tích xuất sắc trong xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, nhằm biểu dương, khích lệ đội ngũ công chức, Thẩm phán nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng, tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tòa án cho các cá nhân trong nước và nước ngoài đã có đóng góp công lao cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tòa án nhân dân được chú trọng, kịp thời. Qua đó, đã góp phần củng cố và tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của Tòa án nhân dân Việt Nam trong hội nhập hiện nay.

* Kết quả khen thưởng năm 2018:

- Khen thưởng cấp Nhà nước: Tòa án nhân dân tối cao đã đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cho 19 tập thể, cá nhân; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 54 tập thể, cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 5 cá nhân.

- Khen thưởng đột xuất: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định tặng thưởng Bằng khen cho 128 tập thể, cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác xét xử các vụ án.

- Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2018: Tòa án nhân dân tối cao đã đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 21 tập thể; quyết định tặng Cờ thi đua Tòa án nhân dân cho 89 tập thể. Ngoài ra, đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân đã đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Giấy khen của Chánh án Tòa án nhân dân các cấp.

- Tòa án nhân dân tối cao đã xét, lựa chọn và vinh danh danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” cho 02 Thẩm phán, “Thẩm phán tiêu biểu” cho 18 Thẩm phán và “Thẩm phán giỏi” cho 61 Thẩm phán các cấp; xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tòa án cho 1.342 cá nhân.

- Khen thưởng đối ngoại: Tòa án nhân dân tối cao đã đề nghị cấp có thẩm quyền tặng Huân chương Hữu nghị cho 02 tập thể, cá nhân đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tòa án nhân dân.

7. Công tác tuyên truyền và nhân điển hình tiên tiến

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân đã chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các điển hình tiên tiến trong các Tòa án nhân dân. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 99/KH-TANDTC-TĐKT ngày 15/5/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến Tòa án nhân dân giai đoạn 2017-2020. Tòa án nhân dân các cấp đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: viết bài đăng tin về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các phương tiện thông tin trong và ngoài Tòa án nhân dân, các đơn vị đã có hàng trăm bài viết đăng trên cổng thông tin điện tử và trang tin thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân.

Tòa án nhân dân các cấp chú trọng xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua. Nhiều đơn vị đã lựa chọn, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng trong các Tòa án nhân dân. Điển hình: Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phát động phong trào xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên 6 lĩnh vực (chuyên môn, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt ngoại khóa, rèn luyện lối sống, gương thanh niên, phụ nữ tiêu biểu); Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng phát động phong trào “Xây dựng tập thể mẫu, tập thể mẫu tiêu biểu”, “Xây dựng gương cá nhân, gương cá nhân tiêu biểu xuất sắc”, “Xây dựng quy chế biểu dương nữ cán bộ tiêu biểu xuất sắc vào dịp 20-10 hằng năm, biểu dương khen thưởng hằng tháng đối với cán bộ, Thẩm phán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng”, phát động phong trào trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, đăng ký các việc làm tốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Năm 2018, có 03 cá nhân điển hình tiêu biểu của Tòa án nhân dân được vinh danh tại Lễ Kỷ niệm “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức tại Hà Nội

8. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua, khen thưởng

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân đã chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp tích cực đẩy mạnh cải cải thủ tục hành chính, tư pháp trong công tác thi đua khen thưởng; đổi mới quy trình, thủ tục, hồ sơ bình xét, đề nghị khen thưởng nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định, bình xét khen thưởng; cập nhật đầy đủ các thông tin, quyết định, văn bản về thi đua, khen thưởng vào phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân, phục vụ cho công tác quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin về công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng các báo cáo cũng như cung cấp đầy đủ, kịp thời các dữ liệu về công tác thi đua, khen thưởng theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

9. Đánh giá chung

9.1. Ưu điểm

- Công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân các cấp trong năm 2018 tiếp tục được duy trì và có những đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua. Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với công tác thi đua, khen thưởng; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của những năm trước; các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân đã chú trọng quan tâm, dành thời gian thích đáng cho công tác thi đua, khen thưởng nên đã động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân. Việc tổ chức các phong trào thi đua tại các đơn vị có những đổi mới so với những năm trước, nội dung thi đua tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, chất lượng công tác xét xử được nâng lên, cụ thể: tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan giảm; số vụ việc tạm đình chỉ không đúng pháp luật giảm so với năm trước, không có trường hợp nào bị kết án oan người không có tội; chất lượng viết bản, án quyết định được nâng lên…; công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua tại các đơn vị và các Cụm thi đua được đổi mới theo hướng thực chất hơn, khắc phục tính hình thức của những năm trước.

- Cùng với phong trào thi đua của Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, góp phần quan trọng thực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Công tác khen thưởng có những đổi mới quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân. Chất lượng bình xét, đề nghị khen thưởng được nâng lên, bảo đảm khen đúng người, đúng việc, khắc phục dần những hạn chế trong công tác khen thưởng những năm trước. Các đơn vị chú trọng khen thưởng đột xuất cho Thẩm phán, công chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các vụ án lớn, nghiêm trọng, có tính chất điển hình về cải cách tư pháp, được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

- Các Tòa án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong và ngoài Tòa án đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, về truyền thống Tòa án nhân dân, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt bằng nhiều hình thức phong phú, biểu dương kịp thời những trường hợp đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

9.2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân các cấp trong năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Công tác tham mưu cho lãnh đạo, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân các cấp về công tác thi đua, khen thưởng tuy có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn hạn chế;

- Một số cơ quan, đơn vị việc tổ chức phong trào thi đua còn hình thức, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương thức tổ chức phong trào thi đua; việc bình xét các danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng ở một số nơi vẫn còn tình trạng tập trung vào cán bộ lãnh đạo, quản lý, tỷ lệ khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp đã được quan tâm nhưng còn ít;

- Công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước chưa có nhiều đổi mới, hình thức, nội dung tuyên truyền chưa phong phú. Trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến chưa phát hiện được nhiều nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay để phổ biến, nhân rộng, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong hệ thống Tòa án nhân dân.

9.3. Nguyên nhân

- Nhận thức của một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế. Một số nơi, thủ trưởng đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng;

- Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng Tòa án các cấp còn hạn chế cả về chất lượng và số lượng; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng còn nhiều hạn chế do chưa được đào tạo cơ bản về lĩnh vực công tác thi đua, khen thưởng;

- Kinh phí Nhà nước cấp cho công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế, trong khi khối lượng công việc của Tòa án nhân dân các cấp ngày càng tăng, các đơn vị dành nhiều thời gian cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nên không bố trí được thời gian thích hợp cho công tác thi đua, khen thưởng.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2019

I. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019

Cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Kỷ niệm “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc” năm 2018; căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án nhân dân năm 2019 của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân trong năm 2019 như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án nhân dân năm 2019. Phong trào thi đua phải thực sự đem lại lợi ích hiệu quả; chỉ tiêu thi đua sát với nhiệm vụ trọng tâm công tác của các Tòa án; gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ… Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua. 

2. Xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng trong Hệ thống Tòa án nhân dân; nghiên cứu, ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của Luật thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc thù của các Tòa án. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới quy trình, thủ tục, hồ sơ xét, đề nghị khen thưởng.

3. Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng. Đảm bảo khen thưởng kịp thời, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả, chất lượng công tác làm thước đo; chú trọng khen thưởng công chức, viên chức và người lao động trực tiếp.

4. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong xã hội, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng trong Tòa án nhân dân và từng cơ quan, đơn vị cơ sở. Qua đó, phát triển, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua.

5. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả đối với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân. Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng để phù hợp với hệ thống chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện nay và bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong Hệ thống Tòa án nhân dân.

6. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; đặc biệt là, phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm “50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm theo tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước”. Xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua của Tòa án nhân dân gắn với phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương phát động, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, đóng góp ủng hộ các quỹ, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt… tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân các cấp.

II. Các biện pháp tổ chức thực hiện

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đề ra các giải pháp sau:

1. Tăng cường nâng cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Tòa án nhân dân các cấp.

2. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng nhằm phát huy yếu tố năng động, sáng tạo, tích cực, tự giác tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua.

3. Hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm thống nhất áp dụng các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong các Tòa án nhân dân; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chí thi đua, đưa các chỉ tiêu về việc Thẩm phán phải tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử trong năm và công bố bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân, xây dựng giải pháp đột phá trong công tác…vào chỉ tiêu thi đua, nhằm gắn nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng với các nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn của các Tòa án.

4. Tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng chuyên môn hóa lĩnh vực công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ, năng lực cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời, có chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý nhằm động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các Tòa án.

5. Củng cố, kiện toàn cơ sở vật chất, tăng cường kinh phí, tạo điều kiện cho các Tòa án thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân các cấp./.

HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TÒA ÁN NHÂN DÂN

File toàn văn Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 534
ácdscv