Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

HỘI ĐỒNG TĐ-KT

TÒA ÁN NHÂN DÂN

image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÓM TẮT

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2018;

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

image

Năm 2018, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân triển khai phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động chính trị-xã hội trong không khí cả nước ra sức thi đua sôi nổi lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Hệ thống Tòa án nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII của Đảng, là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là năm sơ kết 03 năm thực hiện Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

Trong tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, số lượng các vụ án ngày một gia tăng; ngay từ đầu năm Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã kịp thời ban hành nghị quyết, chỉ thị “về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018”; đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt, nhất là 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án theo tinh thần cải cách tư pháp, tạo sự chuyển biến căn bản trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và các năm tiếp theo. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo ra những nhân tố mới, đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước. Kết quả được thể hiện cụ thể trong các lĩnh vực công tác sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Thực hiện Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về “Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018”, ngay từ đầu năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã phát động phong trào thi đua yêu nước; ban hành Kế hoạch số 20/TANDTC-TĐKT ngày 27/2/2018 và Hướng dẫn số 64/TANDTC-TĐ-KT ngày 19/4/2018 lãnh đạo, chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua theo hướng: Bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án, xây dựng các chỉ tiêu thi đua nhằm nâng cao chất lượng xét xử; tổ chức phát động các phong trào thi đua với hình thức phong phú, nội dung thiết thực, khắc phục các tồn tại, hạn chế của những năm trước, đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất và có những bước chuyển biến tích cực; triển khai các hoạt động chính trị - xã hội, văn nghệ, thể thao… đặc biệt, là triển khai phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm “Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc” trong toàn hệ thống Tòa án.

Trong năm 2018, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã tham mưu, đề xuất Chánh án Tòa án tối cao ban hành Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân để phù hợp với Nghị định mới của Chính phủ; thay đổi về đối tượng, tỷ lệ phân bổ, trình tự bình xét đối với danh hiệu Cờ thi đua Tòa án nhân dân, Cờ thi đua của Chính phủ… Sửa đổi, bổ sung nội dung Bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với Tòa án các cấp, Quy chế xét tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tòa án” nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Các đơn vị Tòa án các cấp đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thi đua của riêng mình. Nhìn chung, phong trào thi đua năm 2018 của các đơn vị cơ sở đã có bước chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Hoạt động của Hội đồng TĐ-KT các cấp và các Cụm thi đua

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đã chú trọng củng cố, kiện toàn kịp thời về tổ chức; đồng thời, tăng cường đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ trưởng cơ quan triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng, chú trọng kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, qua đó đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản hướng dẫn cho phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Năm 2018, hoạt động của các Cụm thi đua tiếp tục được duy trì,các Cụm thi đua đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát động, tổ chức phong trào thi đua, tiến hành sơ kết, tổng kết thi đua, bình xét và đề nghị khen thưởng các danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”, “Cờ thi đua của Chính phủ” theo đúng quy định. Hội nghị tổng kết của các Cụm thi đua đã có đổi mới về hình thức, nội dung bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí không cần thiết. Vai trò, trách nhiệm của đơn vị Trưởng Cụm, Phó Trưởng Cụm thi đua tiếp tục được phát huy. Nhiều Cụm thi đua đã có những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo để các đơn vị khác học tập, nhân rộng. Điển hình như: Cụm thi đua số IV có Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức “Hội thi Thư ký giỏi” lần IV năm 2018, “Hội thi Tự hào tuổi trẻ Tòa án”, “Hội thi Viết tiếp trang sử vàng”); Cụm thi đua số V có Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre phát động phong trào “Thẩm phán, Thư ký Tòa án nhân dân hai cấp thi đua đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, không có án bị hủy, án bị sửa toàn bộ do lỗi chủ quan, không để án quá hạn luật định”

3. Kết quả tổ chức, triển khai các phong trào thi đua

3.1. Phát động phong trào thi đua

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề: “Tòa án nhân dân đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, với mục tiêu: Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Tòa án và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hưởng ứng nội dung phát động phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân, các Cụm thi đua, các đơn vị cơ sở đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; nhiều đơn vị đã phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhất là các đơn vị Tòa án đã được Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn thí điểm đổi mới, tăng cường công tác hòa giải và đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. Điển hình như:

- Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng với phong trào thi đua cao điểm: “Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử các loại án; nâng cao tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành trong vụ án dân sự, hành chính; hoàn thành chỉ tiêu mỗi Thẩm phán tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm năm 2018”. “Xây dựng tập thể mẫu, tập thể tiêu biểu xuất sắc”, “Xây dựng gương cá nhân tiêu biểu xuất sắc”.

- Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng phát động phong trào thi đua chuyên đề: “Thẩm phán viết bản án mẫu mực”.

- Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre phát động đợt thi đua: “Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, không có án bị hủy, sửa toàn bộ do lỗi chủ quan, không để án quá hạn luật định”.

- Tòa án quân sự các cấp phát động và hưởng ứng nhiều đợt thi đua đột kích với chủ đề: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”… và nhiều các đơn vị khác với những phong trào thi đua thiết thực, đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2018 của Tòa án nhân dân.

Với sự hưởng ứng và triển khai tích cực phong trào thi đua của các đơn vị Tòa án trong năm 2018, hệ thống Tòa án nhân dân đã khắc phục được cơ bản những mặt còn hạn chế như: giảm số lượng các vụ việc tạm đình chỉ không đúng quy định pháp luật, số lượng các vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán; khắc phục tình trạng để án tồn đọng, án quá thời hạn xét xử… Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được chú trọng và nâng cao; các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử Tòa án; đổi mới, tăng cường hòa giải và đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính... Các Tòa án đã đưa ra xét xử kịp thời, đúng quy định những vụ án đặc biệt nghiêm trọng về tham nhũng, kinh tế, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dư luận quan tâm, đánh giá cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2018 của các Tòa án

Số liệu cụ thể về kết quả công tác chuyên môn, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án đã được ghi nhận trong báo cáo tổng kết công tác của Tòa án.

Đánh giá chung, các đơn vị Tòa án các cấp đều đã đạt và vượt chỉ tiêu thi đua đề ra. Ngoài ra, các đơn vị Tòa án cũng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác khác như: công tác thi hành án hình sự; miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước; bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; công tác xây dựng pháp luật, xây dựng ngành...

4. Kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động Kỷ niệm “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Các Tòa án nhân dân đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn số 64/TANDTC-TĐ-KT ngày 19/4/2018 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua với chủ đề, nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, chào mừng Kỷ niệm “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu và nắm rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình là các đơn vị: Tòa án nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Sơn La, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và một số đơn vị khác. Đặc biệt, Báo Công lý đã có hoạt động tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay” và tổ chức triển lãm ảnh “Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước” nhằm giới thiệu và tìm hiểu về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5. Kết quả hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Các đơn vị cơ sở đã lồng ghép nội dung phong trào thi đua của Tòa án nhân dân với các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, bằng nhiều giải pháp cụ thể.

- Đối với Tòa án nhân dân tối cao: Tiếp tục thực hiện Chương trình “Vì chủ quyền biển đảo”, Chương trình “Tiếp sức cho trẻ em nghèo vượt khó đến trường”, Báo Công lý đã tích cực kêu gọi, vận động tài trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp để thăm và trao tặng quà, học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, xây dựng nhà tình nghĩa với tổng số tiền là hơn 3 tỷ đồng.

- Đối với Tòa án nhân dân các cấp: tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đóng góp các quỹ vì người nghèo, quỹ tình nghĩa Tòa án nhân dân; quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách; quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt; xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm và tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa... Điển hình như: Tòa án nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Sơn La, Đắk Lắk, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và một số đơn vị khác…vv…

- Đối với các Tòa án quân sự: thường xuyên tích cực thực hiện tốt công tác chính sách, quyên góp ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ tình nghĩa Tòa án nhân dân.

6. Kết quả công tác khen thưởng

Năm 2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã đổi mới cách đánh giá thành tích thi đua; tích cực khen thưởng đột xuất đối với Thẩm phán, Thư ký Tòa án có thành tích xuất sắc trong công tác xét xử những vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, nghiêm trọng, nhằm biểu dương, khích lệ đội ngũ công chức, Thẩm phán nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Kết quả cụ thể như sau:

- Khen thưởng cấp Nhà nước: Tòa án nhân dân tối cao đã đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhất, nhì, ba cho 19 tập thể, cá nhân; tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho 54 tập thể, cá nhân; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 5 cá nhân.

- Khen thưởng đột xuất: Đã đề nghị tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”cho 16 tập thể, 15 cá nhân; “Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao” cho 128 tập thể, cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, nghiêm trọng.

- Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2018: Đã đề nghị tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 21 tập thể; “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” cho 89 tập thể; vinh danh “Thẩm phán mẫu mực” cho 02 Thẩm phán, “Thẩm phán tiêu biểu” cho 18 Thẩm phán, “Thẩm phán giỏi” cho 61 Thẩm phán các cấp; tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tòa án cho 1.342 cá nhân.Ngoài ra, đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Khen thưởng đối ngoại: Đã đề nghị tặng tưởng “Huân chương Hữu nghị” cho 02 tập thể, cá nhân có công lao đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tòa án nhân dân.

7. Công tác tuyên truyền và nhân điển hình tiên tiến

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-TANDTC-TĐKT ngày 15/5/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến Tòa án nhân dân giai đoạn 2017-2020, Tòa án nhân dân các cấp đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến; thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: viết bài đăng tin về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các phương tiện thông tin trong và ngoài Tòa án nhân dân, các đơn vị đã có hàng trăm bài viết đăng trên cổng thông tin điện tử và trang tin thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều đơn vị đã lựa chọn, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng trong các Tòa án nhân dân. Điển hình như: Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

Năm 2018, có 03 cá nhân điển hình tiêu biểu của Tòa án nhân dân được vinh danh tại Lễ Kỷ niệm “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức tại Hà Nội

8. Đánh giá chung

a. Ưu điểm

- Công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân các cấp trong năm 2018 tiếp tục được duy trì và có những đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua. Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với công tác thi đua, khen thưởng; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân đã chú trọng quan tâm, dành thời gian thích đáng cho công tác thi đua, khen thưởng. Việc tổ chức phong trào thi đua tại các đơn vị đã có tác động lớn đến chất lượng công tác xét xử: tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan giảm; số vụ việc tạm đình chỉ không đúng pháp luật giảm so với năm trước, không có trường hợp nào bị kết án oan người không có tội; chất lượng viết bản, án quyết định được nâng lên...

- Tòa án nhân dân các cấp luôn hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động.

- Công tác khen thưởng có những đổi mới quan trọng, chất lượng bình xét, đề nghị khen thưởng được nâng lên, khắc phục dần những hạn chế trong những năm trước; chú trọng khen thưởng đột xuất cho Thẩm phán, công chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các vụ án lớn, nghiêm trọng, có tính chất điển hình về cải cách tư pháp.

- Các đơn vị cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong và ngoài Tòa án đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, truyền thống Tòa án nhân dân, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

b. Tồn tại, hạn chế

- Công tác tham mưu cho lãnh đạo, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân các cấp về công tác thi đua, khen thưởng tuy có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn hạn chế;

- Một số đơn vị tổ chức phong trào thi đua còn hình thức, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo; việc bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ở một số nơi vẫn còn tình trạng tập trung vào cán bộ lãnh đạo, tỷ lệ khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp đã được quan tâm nhưng còn ít;

- Công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước chưa có nhiều đổi mới; hình thức, nội dung tuyên truyền chưa phong phú; chưa phát hiện được nhiều nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay để phổ biến, nhân rộng, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong hệ thống Tòa án nhân dân.

c. Nguyên nhân

- Nhận thức của một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế. Một số nơi, thủ trưởng đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng;

- Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân còn hạn chế cả về chất lượng và số lượng; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới;

- Kinh phí Nhà nước cấp cho công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế, các đơn vị dành nhiều thời gian cho hoạt động chuyên môn, nên không bố trí được về thời gian, nhân sự thích hợp cho công tác thi đua, khen thưởng.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2019

I. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019

Cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Kỷ niệm “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc” năm 2018; căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án nhân dân năm 2019 của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân trong năm 2019 như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án nhân dân năm 2019. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua. 

2. Xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng; nghiên cứu, ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của Luật thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc thù của các Tòa án. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới quy trình, thủ tục, hồ sơ xét, đề nghị khen thưởng.

3.Tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng, đảm bảo kịp thời, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả, chất lượng công tác làm thước đo; chú trọng khen thưởng công chức, viên chức và người lao động trực tiếp.

4. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong ngành Tòa án nhân dân và trong xã hội.

5. Nâng cao năng lực, hiệu lực đối với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong Hệ thống Tòa án nhân dân.

6. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; đặc biệt phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm “50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm theo tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước”. Xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua của Tòa án nhân dân gắn với phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương phát động. Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, đóng góp ủng hộ các quỹ, đồng bào bị thiên tai, bão lụt…

II. Các biện pháp tổ chức thực hiện

1. Tăng cường nâng cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Tòa án nhân dân các cấp.

2. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng nhằm phát huy yếu tố năng động, sáng tạo, tích cực, tự giác tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua.

3. Hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chí thi đua, đưa các chỉ tiêu về việc Thẩm phán phải tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử trong năm và công bố bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân, xây dựng giải pháp đột phá trong công tác…vào chỉ tiêu thi đua.

4. Tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời, có chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý nhằm động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các Tòa án.

5. Củng cố, kiện toàn cơ sở vật chất, tăng cường kinh phí, tạo điều kiện cho các Tòa án thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân các cấp./.

HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TÒA ÁN NHÂN DÂN

File toàn văn Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 1645
ácdscv