Skip to main content

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TOÀ ÁN NHÂN DÂN

image

Số: 08/TANDTC-TĐKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

Hà Nội, ngày 11tháng 01 năm 2019

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019

image

Năm 2019, trong bối cảnh chung của đất nước kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững; hòa chung với khí thế của cả nước ra sức thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của dân tộc, hướng tới Kỷ niệm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm theo tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước”. Hệ thống Tòa án nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác vào thời điểm là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các đơn vị Tòa án ngoài nhiệm vụ phải làm tốt công tác xét xử các loại vụ án, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, còn phải tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng liên quan tới xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước, cũng như các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp...

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân, trên cơ sở kế thừa và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề xuyên suốt của Tòa án nhân dân “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, với chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm theo tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước”.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp tạo khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của các Tòa án nhân dân.

- Phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt, công việc sáng tạo có tác động sâu sắc đến hiệu quả công tác, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị Tòa án các cấp trong giai đoạn hiện nay; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, xây dựng bộ máy, tổ chức xã hội trong cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức vinh danh, khen thưởng, biểu dương kịp thời, tạo sự lan tỏa trong Hệ thống Tòa án nhân dân và xã hội.

2. Yêu cầu

- Phát động và triển khai phong trào thi đua sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân các cấp tham gia; nêu cao vai trò của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

- Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi các tiêu chí thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn kết chặt chẽ kết quả của phong trào thi đua với công tác khen thưởng; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân; bình xét, đề nghị khen thưởng, bảo đảm đúng người, đúng thành tích, khách quan, công khai, công bằng, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

III. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019

Trên cơ sở chủ đề thi đua năm 2019 của Tòa án nhân dân, các Cụm thi đua, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp, các Tòa án quân sự căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, tập trung vào một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 vào phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Gắn phong trào thi đua với xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII của Đảng; gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

2. Việc xây dựng phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua, mục đích phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội cũng như của Tòa án nhân dân về công tác xét xử; đưa tiêu chí hòa giải thành, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân là chỉ tiêu bắt buộc trong thi đua; giảm tối đa tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, án quá hạn luật định; đẩy mạnh đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, bảo đảm đơn vị làm việc nền nếp, khoa học, tạo thuận lợi nhất cho người dân khi có việc tiếp xúc với Tòa án, xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, liêm chính.

3. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong xã hội, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng trong Tòa án nhân dân và từng cơ quan, đơn vị cơ sở.

4. Tăng cường phát động và tổ chức các phong trào thi đua ngắn hạn, chuyên đề; đặc biệt là, phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm “50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm theo tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước”. Tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; gắn phong trào thi đua của Tòa án nhân dân với các phong trào thi đua của cấp ủy, chính quyền, khối nội chính và các tổ chức đoàn thể ở địa phương, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, về truyền thống Tòa án nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Làm tốt công tác phản hồi, phúc đáp những kiến nghị, phản ánh của nhân dân đối với hoạt động của Tòa án. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể là nòng cốt trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, động viên, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp các quỹ vì người nghèo, quỹ tình nghĩa Tòa án nhân dân, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt… và các hoạt động phong trào khác do Trung ương và địa phương phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân các cấp.

6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, kịp thời, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả, chất lượng công tác làm thước đo; chú trọng khen thưởng Thẩm phán, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp. Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, tăng cường việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, kịp thời khắc phục hạn chế. Đồng thời, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân chủ động tham mưu, giúp Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo nghiên cứu, đề ra các giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của các Cụm thi đua, các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân.

2. Các Cụm thi đua, các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của Cụm thi đua, cơ quan, đơn vị; tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, rút ra bài học kinh nghiệm; tăng cường tổ chức các hoạt động thi đua, hội thi về chuyên môn nghiệp vụ, hội thao văn hóa văn nghệ giữa các đơn vị để tăng cường đoàn kết, gắn bó, giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm.

3. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, đăng ký thi đua, giao ước thi đua; động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý hăng hái thi đua, tự nguyện đăng ký thi đua; chú trọng phát hiện, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua.

- Phân công lãnh đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua; tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần tích cực phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, căn cứ nội dung thi đua, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019. Đề nghị lãnh đạo, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:

- Ban TĐKTTW (để báo cáo);

- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);

- Các đ/c PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);

- Tòa án quân sự trung ương;

- Các đơn vị thuộc TANDTC;

- Các Toà án nhân dân cấp cao;

- Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố

trực thuộc TW;

- Lưu: VP và Thường trực HĐTĐKT.

TM. HỘI ĐỒNG TĐ-KT TÒA ÁN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Văn Du

File toàn văn Phát động phong trào thi đua năm 2019

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 1334
ácdscv