Loading...
Skip to main content
Tòa án nhân dân cấp Huyện

Tòa án nhân dân cấp Huyện

img

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

TƯƠNG ĐƯƠNG

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật

2. Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật

image

Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh và tương đương gồm:

1. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương có thể có Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính. Trường hợp cần thiết, ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Tòa chuyên trách khác theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Căn cứ quy định tại khoản này và yêu cầu, thực tế xét xử ở mỗi Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định việc tổ chức Tòa chuyên trách.

2. Bộ máy giúp việc

img

Up to Top