Skip to main content
Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thư­ởng của ngành Tòa án nhân dân trong giai đoạn mới
Tên đề tài Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thư­ởng của ngành Tòa án nhân dân trong giai đoạn mới
Cấp đề tài Đề tài cấp Bộ
Đơn vị, cá nhân đăng ký nghiên cứu (Ban chủ nhiệm) Chủ nhiệm: Cn. Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Phó Chủ nhiệm: Cn Hoàng Văn Hồng, Phó Chánh Văn phòng- Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao
Kinh phí phân bổ (Triệu đồng) 150 (Năm 2011: 75 Năm 2012: 75)
Thời gian nghiên cứu

Lượt xem: 1177
ácdscv