Skip to main content
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng tại Tòa án
Tên đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng tại Tòa án
Cấp đề tài Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị, cá nhân đăng ký nghiên cứu (Ban chủ nhiệm) Chủ nhiệm: Ths. Lê Thế Phúc, Chuyên viên Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao
Kinh phí phân bổ (Triệu đồng) 50
Thời gian nghiên cứu

Lượt xem: 959
ácdscv