Loading...
Skip to main content
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về các tội mua bán ng­ười; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em và các tội liên quan
Tên đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về các tội mua bán ng­ười; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em và các tội liên quan
Cấp đề tài Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị, cá nhân đăng ký nghiên cứu (Ban chủ nhiệm) Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Văn Tùng, Thẩm tra viên Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao
Kinh phí phân bổ (Triệu đồng) 50
Thời gian nghiên cứu

Lượt xem: 1353
Up to Top