Skip to main content

Văn phòng, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Tổng hợp và Cục Kế hoạch-Tài chính triển khai công tác năm 2021

(15/01/2021 14:39)

Ngày 14/1/2021, Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp và Cục Kế hoạch - Tài chính TAND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

image

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao Lê Hồng Quang; các đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Tiến; đại diện các đơn vị thuộc TAND tối cao cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc 4 đơn vị triển khai công tác.

Tại Hội nghị, đại diện 4 đơn vị đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021.

Theo báo cáo kết quả công tác năm 2021 của đơn vị Văn phòng, trong nhiệm kỳ qua, cùng với việc được bổ sung thêm một số chức năng, nhiệm vụ mới, khối lượng công việc thường xuyên và đột xuất của Văn phòng gia tăng mạnh cùng với sự gia tăng của số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm nhưng nhờ triển khai đồng bộ nhiêu giải pháp đột phá, sáng tạo và đổi mới trong phương thức quản lý, điều hành nên về cơ bản, Văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể là: Công tác phục vụ lãnh đạo, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao có nhiều tiến bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; Chất lượng công tác tham mưu, đề xuất được nâng cao, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao; Công tác hành chính - tư pháp có nhiều chuyển biến rõ nét, đạt được nhiều kết quả nổi bật; Công tác quản trị, lễ tân và khánh tiết được thực hiện chu đáo, an toàn, hiệu quả, đóng góp vào thành tựu chung của cơ quan, đơn vị; Công tác quản lý, sử dụng phương tiện tiết kiệm, hiệu quả bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản; Công tác thông tin truyền thông được quan tâm đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng…

image

Chánh án Nguyễn Hòa Bình trao cờ thi đua giai đoạn 2016 - 2020 cho các tập thể xuất sắc

Văn phòng xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 như sau: Chủ động tham mưu cho lãnh đạo TAND tối cao kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các báo cáo, tài liệu của Chánh án TAND tối cao tại các kỳ họp của Quốc hội, các Hội nghị, sự kiện quan trọng do TAND tối cao tổ chức; Làm tốt công tác xem xét, thụ lý đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đảm bảo chính xác, đúng thời hạn pháp luật quy định. Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện phần mềm nhận, thụ lý, giải quyết đơn để nghị giám đốc thẩm, tái thẩm phục vụ tốt yêu cầu quản lý, điều hành; Chủ động tham mưu trong công tác dự toán kinh phí, kiểm soát, thực hiện kinh phí và quyết toán ngân sách theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo việc sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt hơn hoạt động của cơ quan TAND tối cao.

Đối với Vụ Tổ chức - Cán bộ, năm 2020 đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực công tác như: Công tác tuyển dụng; Quy hoạch; Bổ nhiệm; Điều động, luân chuyển, biệt phái; Thi tuyển chọn; Đào tạo, bồi dưỡng. Đặc biệt, các kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó phải kể đến các việc: Triển khai thi hành Luật Tổ chức TAND; Thi hành các quy định mới của Đảng về công tác cán bộ; Tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ; Tổ chức tốt các cuộc thi tuyển; Củng cố hoạt động của Văn phòng Ban cán sự đảng…

Triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021, Vụ Tổ chức - Cán bộ đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục tổ chức thi hành tốt các quy định của Luật tổ chức TAND năm 2014, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toản, tinh gọn đầu mối bên trong của TAND các cấp. Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kế hoạch số 458-KH/BCS của Ban cán sự đảng TAND tối cao. Trên cơ sở yêu cầu công tác và năng lực công chức, viên chức, làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyên, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác kịp thời, từ đó, bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách, nhất là đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo và Thẩm phán TAND các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ…

Đối với Vụ Tổng hợp, năm 2020, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo các Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao, Vụ Tổng hợp đã đề ra nhiều giải pháp, động viên công chức phát huy tính sáng tạo, nỗ lực phấn đầu hoàn thành các nhiệm vụ công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tối cao; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan và sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ công chức, người lao động. Vụ Tổng hợp đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó có một số kết quả nổi bật như: Công tác thống kê - tổng hợp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án; Lưu trữ hồ sơ.

image

Đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao tặng Bằng khen
cho các cá nhân, tập thể có thành tích của năm 2020

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Cục Kế hoạch - Tài chính: Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác theo hướng bám sát và tạo điều kiện triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của TAND, đồng thời, tham mưu, giúp Lãnh đạo TAND tối cao áp dụng đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm siết chặt kỷ luật tài chính; quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công... Nhờ vậy, nguồn lực tài chính cho toàn hệ thống cơ bản được đảm bảo.

Cùng với đó, cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, các nhiệm vụ chính trị của Cục Kế hoạch - Tài chính luôn được chú trọng, triển khai bài bản, hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo TAND tối cao về các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm, các Nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật và đặc biệt là 14 giải pháp đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng xét xử.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác 2021, Cục Kế hoạch - Tài chính tiếp tục quán triệt và có các giải pháp khả thi để hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2021. Trong đó, phải kể đến như: Công tác quản lý ngân sách hành chính, sự nghiệp; Công tác quản lý công sản và trang phục; Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác chỉ đạo, điều hành.

image

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TAND tối cao tặng Bằng khen
cho các cá nhân, tập thể có thành tích của năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của 4 đơn đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhất trí những nhiệm vụ 4 đơn vị đã đề ra cho năm 2021.

Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, đây là 4 đơn vị tham mưu rất quan trọng, gắn liền với hoạt động của Ban cán sự đảng, lãnh đạo, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao. Chánh án lưu ý lãnh đạo của các đơn vị cần bàn thêm về những kiến nghị để các ý kiến đó trở thành những đề nghị chính thức gửi đến Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tối cao.

image

Quang cảnh Hội nghị

Chánh án cho biết, 4 đơn vị trong năm qua đã làm được rất nhiều việc lớn, có tác dụng làm thay đổi diện mạo của ngành, góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân, nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo cũng như uy tín của hệ thống TAND. Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tối cao, đồng chí Chánh án ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu vươn lên của 4 đơn vị, đồng thời mong muốn 4 đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021.

Đại diện cho 4 đơn vị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chánh án TAND tối cao. Với sự đánh giá sâu sát tình hình kết quả công tác, chỉ ra những thiếu sót hạn chế của mỗi đơn vị và mỗi công chức, đồng thời đưa ra biện pháp có thể áp dụng ngay. Đồng chí Trần Anh Tuấn khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể cán bộ công chức ra sức cố gắng, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

image

image

image

image

image

image

image

PV


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1146
ácdscv