Skip to main content

Cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

(23/09/2021 13:56)

Ngày 23/9/2021, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Phiên họp thứ Nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Tham dự Phiên họp có các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập, các đồng chí thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đại diện Ban chỉ đạo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, đại diện Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội…, đại diện các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao.

Tổng kết công tác cải cách tư pháp thời gian qua cho thấy, thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, các Kết luận số 79-KL/TW, số 92-KL/TW, số 84-KL/TW của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương, nhiệm vụ lớn của cải cách tư pháp đã được Tòa án nhân dân đề xuất thể chế hóa trong Hiến pháp, pháp luật và được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là trong lĩnh vực hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, tổ chức và hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân tiếp tục được kiện toàn và có nhiều đổi mới theo hướng tiếp cận dần với mô hình tổ chức, hoạt động của một nền tư pháp hiện đại…

Tuy nhiên, việc thực hiện cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân theo Nghị quyết số 49-NQ/TW vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc; một số vấn đề còn có nhận thức không thống nhất.

image

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Chánh án TAND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân là con đường tất yếu, lâu dài để đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra và đáp ứng sự mong đợi của nhân dân vào một nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Chỉ đạo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” và Chương trình số 01-CTr/BCSĐ ngày 15/01/2021 về công tác toàn khóa của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026; ngày 09/6/2021, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 909/TANDTC-TCCB về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ biên tập xây dựng Đề án “Cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

image

Phiên họp thứ Nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Cải cách tư pháp
tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

Nêu ý kiến tại phiên họp, các đại biểu thống nhất thông qua Kế hoạch xây dựng Đề án, Đề cương Đề án, trong đó nhấn mạnh những vấn đề lớn của Đề án cần tiếp tục phải nghiên cứu, đánh giá: Làm rõ nội hàm quyền tư pháp, chủ thể thực hiện quyền tư pháp và đặc trưng cơ bản của quyền tư pháp; Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Tòa án để bảo đảm thực hiện nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; Đảm bảo công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận tư pháp; Đổi mới cơ chế quản lý, đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán, đề cao kỷ cương kỷ luật nội bộ; Xây dựng thiết chế để bảo vệ quyền uy tư pháp, bảo đảm chế độ, tiền lương, bảo vệ Thẩm phán; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của cơ quan dân cử; Xây dựng nền tảng hình thành Tòa án điện tử; Làm rõ cơ chế kiểm soát quyền lực giữa Tòa án và các cơ quan nhà nước khác; Xây dựng thiết chế bảo vệ Hiến pháp…

Bên cạnh đó, có một số ý kiến đề nghị bổ sung Tòa án trong Nhà nước Pháp quyền, cụ thể là Tòa án trong mối quan hệ với Quốc hội và Chính phủ; ngoài vấn đề bảo đảm chế độ, tiền lương cần bổ sung nội dung nguồn lực tài chính cho hoạt động chung của Tòa án; bên cạnh nội dung bảo đảm chế độ, tiền lương, bảo vệ Thẩm phán, cần bổ sung nội dung giám sát, kiểm tra Thẩm phán để hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ của Thẩm phán; vấn đề Tòa án sơ thẩm khu vực theo Nghị quyết 49…

Đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án đề nghị Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện Đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương theo đúng Kế hoạch đã đề ra.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1401
ácdscv