Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân đẩy mạnh thực hiện các nhóm giải pháp đột phá, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống

(09/01/2022 16:27)

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội; sự phối hợp của Chính phủ, các Bộ, Ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp; cùng với tinh thần nỗ lực trong công tác của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đề ra; tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, đặc biệt là chất lượng xét xử các loại vụ án tiếp tục được nâng lên; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác của Tòa án nhân dân các cấp vẫn còn một số tồn tại, khó khăn. Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tòa án, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra các nhóm giải pháp đột phá được thể hiện tại báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của các Tòa án, và yêu cầu các Tòa án nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tòa án các cấp tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc và các mặt công tác khác; thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phân công, phân cấp hợp lý; phát huy tính sáng tạo và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, Thẩm phán; chỉ đạo các Tòa án làm tốt công tác tự kiểm tra và phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, kịp thời khen thưởng, vinh danh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

image

Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng,
nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của các Tòa án

Tăng cường công tác hướng dẫn, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử; tập trung giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các dự án luật quan trọng như: Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Dự án Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); Dự án Luật Phá sản (sửa đổi); Dự án “Luật bảo vệ người chưa thành niên trong những trường hợp đặc biệt”;…

Đối với nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ, các Tòa án phải thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, Thẩm phán, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu vị trí công tác. Kiện toàn đội ngũ công chức của các Tòa án, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp ở Tòa án nhân dân cấp huyện. Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối bên trong của các Tòa án gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Thực hiện việc luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác kịp thời để bổ sung nguồn nhân lực cho các đơn vị có số lượng công việc nhiều, đồng thời bồi dưỡng, rèn luyện đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quy hoạch bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp.

Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhất là kỹ năng điều hành phiên tòa, các văn bản pháp luật mới hướng dẫn đường lối xét xử cho Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân; chú trọng đào tạo thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến và động viên cán bộ, công chức tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử. Biên soạn đầy đủ hệ thống giáo trình bậc đại học, giáo trình đào tạo nghề; tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Các Tòa án đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp đột phá để tăng cường sự giám sát của Nhân dân, cơ quan dân cử và công luận đối với Tòa án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Toà án, kịp thời phát hiện những tồn tại, yếu kém trong công tác xét xử để sửa chữa, khắc phục.

Nâng cao chất lượng hoạt động xét xử của Hội thẩm nhân dân; nghiên cứu đổi mới và hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia hoạt động xét xử tại Tòa án để Nhân dân trực tiếp thực hiện quyền tư pháp, giám sát tư pháp. Tăng cường công khai, minh bạch, đổi mới thủ tục tố tụng tư pháp tại Tòa án nhằm phục vụ tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận Tòa án.

image

Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến trình bày Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện kiến nghị
của các Đoàn kiểm tra về công tác chuyên môn; công tác tự kiểm tra năm 2021

Cải cách mạnh mẽ thủ tục tố tụng, thủ tục hành chính tư pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia tố tụng hoặc có công việc tại Tòa án; hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt nhất, góp phần củng cố và giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Tòa án.

Bên cạnh đó, hệ thống Tòa án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đề xuất các giải pháp liên quan đến số hóa, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng số; nghiên cứu, đề xuất chủ trương, hành lang pháp lý để xây dựng và tổ chức thành công Tòa án điện tử trong tương lai.

Ngoài ra, Tòa án nhân dân các cấp cần tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan Đảng, chính quyền ở Trung ương, địa phương và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác của Tòa án; tích cực, chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tham gia có trách nhiệm và đề xuất nhiều sáng kiến trong các thiết chế tư pháp đa phương, song phương; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 2549
ácdscv