Loading...
Skip to main content

Phong trào thi đua Tòa án nhân dân năm 2022: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, vì công lý”

(10/01/2022 15:55)

Năm công tác 2021, thực hiện phong trào thi đua “Vì Công lý” được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ IV, các Tòa án đã phát động các phong trào thi đua với mục tiêu bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chất lượng bình xét, đề nghị khen thưởng từng bước được nâng lên. Thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, người lao động hăng hái tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Kết quả nhiều tập thể, cá nhân được ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các cấp.

Trên cơ sở những kết quả công tác, thành tích nổi bật trong năm 2021; căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân phát động phong trào thi đua Tòa án nhân dân năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, vì công lý”.

Để triển khai thành công chủ đề thi đua năm 2022, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân yêu cầu các Tòa án tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì công lý” gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, tạo động lực trực tiếp góp phần xây dựng “Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế”.

image

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chánh án Nguyễn Văn Du trao tặng Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân

Hưởng ứng và triển khai thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ và của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã phát động: Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Vừa chống dịch bệnh Covid-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân”; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; kiên quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại về công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua, làm cho phong trào thi đua “Vì công lý” trở thành phong trào hành động sâu rộng trong Tòa án nhân dân, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án các cấp tham gia.

Về nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua, Tòa án nhân dân các cấp cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền sâu rộng về các ngày lễ lớn của đất nước, gắn với tổ chức phong trào thi đua yêu nước “Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

image

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án TAQS
Trung ương trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2022. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu về công tác chuyên môn, nhất là công tác giải quyết, xét xử các vụ án lớn, trọng điểm, tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, các vụ án điển hình về cải cách tư pháp, liên quan đến dịch bệnh Covid-19, không để xảy ra việc kết án oan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm; giảm mạnh tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án so với năm 2021; đề ra các giải pháp để nâng cao số lượng công tác hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; nâng cao hơn nữa công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt tỷ lệ từ 95% trở lên.

Hoàn thành các đề án về cải cách tư pháp theo chương trình công tác của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án trong nhiệm kỳ 2021-2026 và năm 2022.

Tòa án nhân dân các cấp nỗ lực, phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, đoàn kết nội bộ; tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; các tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh tiên tiến; tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tòa án nhân dân, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phấn đấu không có cán bộ vi phạm kỷ luật; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công chức; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội,… góp phần cùng cả nước chung tay vì người nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội ổn định và phát triển bền vững.

image

Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc
cho đồng chí Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ

Bên cạnh đó, các Tòa án tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong và ngoài Tòa án đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, 77 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2022), kết hợp với các hoạt động thi đua yêu nước; thông qua các phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổ chức giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua sáng tạo, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống Tòa án nhân dân và trong xã hội.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 2662
Up to Top