Loading...
Skip to main content

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

(19/05/2022 19:59)

Chiều ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tòa án nhân dân tối cao tham dự Hội nghị tại điểm cầu tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao.

Hội nghị được tổ chức để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tập trung làm rõ kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; giải đáp thắc mắc, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong những năm tiếp theo.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.   

Kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01-KL/TW trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vũng mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi dậy tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân đân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây đựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, siết chặt, tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị. Góp phần tạo một bước chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

image

Tòa án nhân dân tham dự Hội nghị ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm
triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Nổi bật là việc giải quyết việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch bệnh, thực hiện công tác phòng, chống dịch gắn với phục hồi, phát triển kinh tế, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch, ổn định tình hình an ninh, chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các địa phương, ban ngành đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân. Nhiều mô hình hay, các làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 đã xuất hiện, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

image

Hội nghị ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận
số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, Quy định số 37“QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm thể hiện tinh thần, quyết tâm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội XIII, có tính cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn hiện tượng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Những kết quả đạt được là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; sự chủ động, tích cực của các cơ quan tham mưu của Đảng trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy việc tổ chức, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một năm qua thật sự hiệu quả, tạo bước đi cần thiết cho việc tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu của Kết luận 01-KL/TW đạt mục tiêu đề ra.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 3403
Up to Top