Loading...
Skip to main content

Hệ thống Tòa án triển khai kế hoạch thi đua "Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau"

(25/07/2022 16:05)

TANDTC vừa ban hành quyết định triển khai Kế hoạch phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

image

Kế hoạch các phong trào thi đua được TAND triển khai hàng năm

Theo đó, Quyết định 182/QĐ-TANDTC ngày 13/7/2022 ban hành với mục đích của phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác xoá đói giảm nghèo.

Phong trào cũng nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống Toà án nhân dân trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Toà án nhân dân các cấp đối với công tác giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả cũng nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã nghèo đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Để thực hiện tốt quyết định trên, TANDTC yêu cầu việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các đơn vị, Toà án nhân dân giai đoạn 2021-2025 và hằng năm, gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của Toà án nhân dân.

Đặc biệt, phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến các đơn vị cơ sở, với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, Toà án nhân dân, phát huy sáng kiến của các cá nhân, tập thể trong hệ thống Toà án nhân dân. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện Phong trào thi đua. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, các đơn vị Tòa án nhân dân cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình tại địa phương để đưa ra nội dung, giải pháp cụ thể, phù hợp với nội dung, giải pháp thực hiện phong trào thi đua theo kế hoạch.

Quyết định cũng nêu rõ, các Tòa án triển khai thực hiện có hiệu quả, tập trung vào các hoạt động như: Thi đua đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và góp phần giảm nghèo; nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong tham gia xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp công tác giảm nghèo và vì người nghèo; trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động; huy động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hảo tâm… có những việc làm thiết thực, tham gia đóng góp công sức trí tuệ, vật chất hỗ trợ, giúp người nghèo, địa bàn nghèo, nhất là khu vực miền núi, nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sang kiến hay về giảm nghèo bền vững, gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Quan tâm ủng hộ, giúp đỡ về các dịch vụ bảo đảm về y tế, giáo dục, việc làm, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngoài ra, TANDTC cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 310
Up to Top