Loading...
Skip to main content

Đảng ủy TANDTC tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016

(25/04/2016 10:34)

Sáng ngày 25/4/2016, Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị học tập học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016 cho cán bộ chủ chốt, cấp ủy các cấp bằng hình thức trực tuyến 4 điểm cầu tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và trụ sở Học viện Tòa án.

image

Dự Hội nghị có TS. Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra, các Ban đảng, cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao, Cấp ủy viên, Ủy ban kiểm tra, lãnh đạo đơn vị và đảng viên tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

image

Tiến sỹ Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan

Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Quán triệt các nội dung cơ bản của các Văn kiện và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, TS Trần Hồng Hà đã phân tích những nội dung cơ bản, cốt lõi và mới được nêu trong các Văn kiện. Theo đó, trên cơ sở đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và 30 năm đổi mới đất nước, Đại hội XII của Đảng xác định mục tiêu tổng quát đó là:

“Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

Đồng thời, đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đó là:

1. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

3. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

4. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

5. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng đã xác định, trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm với 8nhiệm vụ chủ yếu đó là (1) Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị; (2) Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận; (3) Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; (4) Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (5) Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; (6) Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; (7) Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; (8) Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Nằm trong chương trình của Hội nghị, các đồng chí Cấp ủy viên, Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp cũng đã được nghe các đồng chí đại diện lãnh đạo UBKT, các Ban đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trực tiếp bồi dưỡng, tập huấn một số vấn đề cụ thể đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng… nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ” trong tình hình hiện nay.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Trưởng ban Dân vận, đồng chí Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã nhiệt tình, giúp đỡ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao hoàn thành tốt kế hoạch chương trình hội nghị. Đồng thời, đồng chí đánh giá cao sự tham gia đầy đủ và thái độ học tập nghiêm túc của các đồng chí Cấp ủy viên tại Hội nghị này. Kết quả công tác học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng như về nghiệp vụ công tác Đảng tại Hội nghị này là tiền đề quan trọng để chúng ta xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Vấn đề đặt ra là các Đảng bộ, Chi bộ và các Ban đảng cần tiếp tục vận dụng sáng tạo tinh thần nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương để cụ thể hóa thành các chương trình hành động cụ thể trên từng lĩnh vực công tác chuyên môn và công tác Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ công tác Đảng được giao theo quy định của Đảng, Nhà nước và theo chương trình trọng tâm công tác toàn khóa, hàng năm của Ban cán sự đảng và Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao.

Phạm Hồng Quyền


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 256
Up to Top