Loading...
Skip to main content

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ tư

(15/12/2017 17:35)

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương đã họp phiên thứ tư để thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác CCTP năm 2017, nhiệm vụ CCTP năm 2018 và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2018; Báo cáo khảo sát chỉ số công lý và phương hướng xây dựng chỉ số tư pháp; Báo cáo của TANDTC về việc đổi mới và tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP Trung ương chủ trì phiên họp.

Trong năm 2017, Ban Chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc chủ trương “tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược CCTP” do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thông qua và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Chiến lược CCTP theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan ở Trung ương đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Luật sư, Luật Lý lịch tư pháp, Luật Tương trợ tư pháp. Đồng thời, chỉ đạo việc xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam…

Tại phiên họp, đa số các đại biểu đánh giá cao dự thảo các Báo cáo đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; đã gửi lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký theo đúng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, có một số ý kiến đề nghị cân nhắc sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Dự thảo Báo cáo đã tổng hợp đầy đủ kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương. Đồng thời, Chủ tịch nước đã khái quát những kết quả đạt được, trong đó có một số kết quả nổi bật là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động tư pháp, thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng về CCTP. Lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy trong nội bộ các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức luật sư, trợ giúp pháp lý, công chứng, giám định tư pháp, thừa phát lại. Chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện các đề án về vị trí việc làm; tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ có năng lực; phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Chỉ đạo việc đổi mới phương thức hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến hoạt động tư pháp. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, tăng cường phối hợp và tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức nước ngoài trong triển khai các nhiệm vụ tư pháp, CTTP. Tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm bố trí ngân sách xây dựng cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động tư pháp. Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng về CCTP, quy định pháp luật về hoạt động tư pháp và tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình triển khai thực hiện.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo như công tác kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ CCTP chưa được tiến hành thường xuyên; công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh chưa được tiến hành đồng bộ. Việc triển khai thực hiện các đề án về phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp còn chậm; chưa kịp thời đề xuất với Bộ Chính trị cho ý kiến về cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp. Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP của các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan.

Chủ tịch nước đề nghị, trong năm 2018, Ban Chỉ đạo và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương cần tiếp tục quán triệt thực hiện đúng đắn quan điểm, phương hướng, nhiệm cụ CCTP nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ cụ thể nêu trong Chương trình trọng tâm công tác CCTP nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, bảo đảm thực hiện nghiêm túc chủ trương “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược CCTP” do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua.

Về Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2018, Chủ tịch nước cho biết, trong năm 2018 sẽ tổ chức 4 phiên họp Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về các đề án thuộc chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017 nhưng chưa hoàn thành và xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP năm 2018 của Ban Chỉ đạo. Cùng với đó, Chủ tịch nước yêu cầu, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

K.Quy


Lượt xem: 428
Up to Top