Loading...
Skip to main content

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2

(12/01/2017 08:34)

Chiều 11/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2 thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và dự kiến chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Năm 2016, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp. Trong đó, phần lớn các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy đã kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc về cải cách tư pháp.

Đồng thời, xây dựng được quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại từng cơ quan, tổ chức, địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của các cơ quan được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp đã được kiện toàn theo đúng quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan; công tác giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ.

Cùng với đó, chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng cao, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng oan, sai; cơ bản đã bảo đảm được quyền con người, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển lành mạnh.

Tại phiên họp, đa số các đại biểu đánh giá cao dự thảo Báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017 đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; đã gửi lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký theo đúng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, có một số ý kiến đề nghị cân nhắc sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Dự thảo Báo cáo đã tổng hợp đầy đủ kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương (bao gồm cả các tỉnh ủy, thành ủy). Đồng thời, đã nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2016; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương như việc chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật chưa sâu sát, để xảy ra một số sai sót, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật khác có liên quan; việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án một số vụ án có liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng còn chậm trễ, vẫn còn sai sót, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp; đội ngũ cán bộ được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp vẫn còn thiếu về số lượng và một số cán bộ yếu về chuyên môn, nghiệp vụ...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, trong năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương cần đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thi hành nghiêm túc các quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động tư pháp mới được Quốc hội thông qua.

“Năm 2017, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai phạm; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; bảo đảm sự phù hợp với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Phải gắn nhiệm vụ này với việc thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII để xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu.

Về Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017, Chủ tịch nước cơ bản đồng ý với dự kiến của Văn phòng Ban Chỉ đạo và đề xuất của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Chủ tịch nước cho biết, trong năm 2017 sẽ tổ chức 4 phiên họp Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về 6 đề án, báo cáo nêu trong dự thảo Chương trình. Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trình đề án, báo cáo cần chủ động tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án, báo cáo và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan gửi về Ban Chỉ đạo theo đúng thời gian đã dự kiến nhằm giúp Ban Chỉ đạo thực hiện đúng chương trình làm việc đã đề ra.

“Về công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp ở từng cơ quan, tổ chức và các địa phương, đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực hoạt động. Việc thành lập một số đoàn, Ban Chỉ đạo sẽ cân nhắc kỹ tổ chức để làm sao cho gọn nhẹ, thiết thực. Văn phòng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm dự thảo kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian tiến hành kiểm tra và cử cán bộ tham gia phục vụ đoàn công tác, tổng hợp kết quả báo cáo với Ban Chỉ đạo”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chủ tịch nước yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Báo cáo, đề xuất với cấp ủy, tổ chức đảng tại cơ quan, đơn vị mình xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện. (Theo Chinhphu.vn).

Nguyễn Hoàng


Lượt xem: 366
Up to Top