Loading...
Skip to main content
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn án lệ

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn án lệ

img

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỐI CAO

Số: 129/QĐ-TANDTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ÁN LỆ

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ;

Căn cứ vào Công văn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Liên đoàn luật sư Việt Nam về việc cử thành viên tham gia Hội đồng tư vấn án lệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn án lệ, gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Ths. Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao - Chủ tịch Hội đồng;

2. TS. Nguyễn Sơn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ths. Tống Anh Hào, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao - Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. TS. Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - thành viên Hội đồng;

5. TS. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - thành viên Hội đồng;

6. Luật sư TS. Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - thành viên Hội đồng;

7. TS. Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an - thành viên Hội đồng (tham gia Hội đồng tư vấn án lệ về hình sự);

8. TS. Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam - thành viên Hội đồng;

9. PGS, TS. Nguyễn Tất Viễn, Ủy viên chuyên trách - Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương - thành viên Hội đồng;

10. TS. Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng khoa, Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân - thành viên Hội đồng;

11. Ths. Chu Thành Quang, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao - Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng tư vấn án lệ có trách nhiệm nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến bằng văn bản đối với nội dung của từng bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn làm án lệ và nội dung của từng dự thảo án lệ để lưu hồ sơ báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn án lệ được lấy từ kinh phí chi thường xuyên của Tòa án nhân dân tối cao và được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là đơn vị thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn án lệ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và các đồng chí có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các đ/c có tên ở Điều 1 và Điều 5 Quyết định này (để thực hiện);

- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để báo cáo);

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (để phối hợp)

- Bộ Công an; (để phối hợp)

- Bộ Tư pháp; (để phối hợp)

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam; (để phối hợp)

- Hội luật gia Việt Nam; (để phối hợp)

- Học viện An ninh nhân dân;

- Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương; (để phối hợp)

- Lưu: VT (VP, Vụ PC&QLKH).

 

CHÁNH ÁN

Nguyễn Hòa Bình

img

Up to Top