Loading...
Skip to main content

Các bài viết lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác Toà án (01/10/2018)

Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền, cho nên càng phải tinh thành đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan khác, để tránh những mối xích mích lẫn nhau, nó có thể vì quyền lợi nhỏ và riêng mà hại đến quyền lợi to và chung, cho cả tư pháp và hành chính.

Up to Top