Skip to main content

Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của các Tòa án nhân dân

Để phục vụ công tác tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của các Tòa án nhân dân, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao trân trọng đăng tải toàn văn các văn bản phục vụ Hội nghị như sau:

STT Nội dung văn bản
1 Dự thảo Báo cáo công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Tòa án nhân dân năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019
2 Báo cáo tóm tắt công tác Tòa án từ đầu nhiệm kỳ đến nay và năm 2018 - Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
3 Dự thảo Báo cáo tóm tắt sơ kết 03 năm thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và các văn bản triển khai thi hành
4 Phát động phong trào thi đua năm 2019
5 Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019
6 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
7 Nội quy Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân năm 2019
8 Dự thảo Chỉ thị về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của các Tòa án
9 Market Phông Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2019
10 Dự thảo: Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và các văn bản triển khai thi hành
11 Dự thảo: Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay
12 Dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của các Tòa án
13 Dự kiến Chương trình làm việc của Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2019
14 Thông báo 01/TB-TANDTC về việc triệu tập dự Hội nghị triển khai công tác năm 2019
15 Kế hoạch 455/KH-TANDTC về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2019
16 Quyết định 292/QĐ-TANDTC về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của các Tòa án nhân dân
17 Quyết định 299/QĐ-TANDTC về việc thành lập Tiểu ban Thông tin tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của các Tòa án nhân dân
18 Quyết định 298/QĐ-TANDTC về việc thành lập Tiểu ban An ninh - Y tế thuộc Ban Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của các Tòa án nhân dân
19 Quyết định 297/QĐ-TANDTC về việc thành lập Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân và Khánh tiết thuộc Ban Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của các Tòa án nhân dân
20 Quyết định 296/QĐ-TANDTC về việc thành lập Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của các Tòa án nhân dân
21 Quyết định 230/QĐ-TANDTC về việc thành lập Tiểu ban Thi đua, khen thưởng thuộc Ban Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của các Tòa án nhân dân
Tiếp tục cập nhật...
ácdscv