Skip to main content

Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của các Tòa án nhân dân

Để phục vụ công tác tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của các Tòa án nhân dân, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao trân trọng đăng tải toàn văn các văn bản phục vụ Hội nghị như sau:

STT Nội dung văn bản
1 Dự thảo Chỉ thị Về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án
2 Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của Tòa án nhân dân
3 Dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
4 Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
5 Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án
6 Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án
7 Chương trình làm việc Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020
8 Danh mục tài liệu hội nghị
9 Công văn số 598/CV-TANDTC-VP về việc tổ chức lấy ý kiến, lựa chọn Nhân vật lịch sử thời kỳ Quân chủ
10 Thông báo 604/TB-TANDTC về việc dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020
11 Quyết định 407A/QĐ-TANDTC về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của các Tòa án nhân dân
12 Kế hoạch 579/KH-TANDTC về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020
13 Dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án
14 Phát động phong trào thi đua năm 2020
15 Tham luận của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh
16 Tham luận của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội
17 Tham luận của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Tiếp tục cập nhật...
ácdscv