Loading...
Skip to main content
Hội đồng Thi đua - Khen Thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen Thưởng

img

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Toà án nhân dân và Nghị quyết số 56/2002/QH10 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá X, từ ngày 01 tháng 10 năm 2002, Toà án nhân dân tối cao thực hiện chức năng quản lý Toà án nhân dân địa phương về tổ chức, trong đó có công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó đến nay, Ban cán sự Đảng, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị đã giành sự quan tâm thường xuyên tới công tác thi đua, khen thưởng và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; chính quyền và các tổ chức đoàn thể của các đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua đã trở thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị với sự tham gia tự giác, nhiệt tình của đại đa số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Toà án nhân dân các cấp.

Ngay sau khi tiếp quản nhiệm vụ quản lý Toà án nhân dân địa phương, ngày 17/12/2002 Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã ký Quyết định số 178/TA-TCCB thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng Toà án nhân dân gồm 8 thành viên, do đồng chí Hoàng Khang - Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao làm Chủ tịch.

Tháng 12/2012, công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Tòa án nhân dân bước sang trang sử mới: Thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao.

Nhằm đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, ngày 30 tháng 11 năm 2017 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ký Quyết định số 38/QĐ-TĐ-TANDTC về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân, gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng: Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

2. Phó Chủ tịch Hội đồng

- Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương;

- Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Đồng chí Phạm Hồng Quyền, Vụ trưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao.

3. Ủy viên Hội đồng

- Đồng chí Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Nguyễn Khuyến, Trưởng ban Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Nguyễn Tường Linh, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Phạm Công Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Nguyễn Chí Công, Vụ trưởng Vụ Pháp chế & Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Lương Văn Việt, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao.

4. Ủy viên, Thư ký Hội đồng: Do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân phân công theo từng phiên họp.

5. Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân.

II. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân là cơ quan tham mưu, có chức năng giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân và có các nhiệm vụ sau đây:

1. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch, nội dung công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua của Toà án nhân dân; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng trong Toà án nhân dân.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong Toà án nhân dân tổ chức các phong trào thi đua; định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng thời điểm, từng giai đoạn.

3. Đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy định, hướng dẫn của Nhà nước, của Chính phủ và của Tòa án nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trong Tòa án nhân dân.

4. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Toà án nhân dân; đánh giá thành tích thi đua, xét chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để trình Chánh án Toà án nhân dân tối cao xét, quyết định khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

5. Thực hiện các công việc khác theo quy định của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

img