http://www.toaan.gov.vn<![CDATA[Không ngừng phấn đấu, nỗ lực đổi mới, tạo động lực mới cho sự phát triển mạnh mẽ của các Tòa án trong tương lai]]>
Ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kế thừa và phát huy những thành tích, kinh nghiệm công tác qua các thời kỳ, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, hệ thống Tòa án đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực đổi mới, tạo nên những chuyển biến tích cực và sâu sắc trên tất cả các mặt công tác, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước; đồng thời, tạo đà và động lực mới cho sự phát triển mạnh mẽ của các Tòa án trong tương lai. Hoạt động xét xử của các Tòa án, nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động tư pháp, tiếp tục được bảo đảm và nâng cao chất lượng bằng việc thực hiện đồng bộ 14 giải pháp mang tính chiến lược trong toàn hệ thống. Tinh thần “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” tiếp tục được đẩy mạnh, đã lan tỏa sâu rộng và thực chất, trở thành thông điệp hành động của đội ngũ cán bộ, Thẩm phán các TAND. Kết quả của việc thực hiện các giải pháp nêu trên đã truyền tải được nhiều tinh thần đổi mới của Nghị quyết 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, tạo những bước phát triển rất cơ bản đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án. Nổi bật là:]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND058281http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND058281Tue, 08 Jan 2019 14:15:00 +0700
<![CDATA[Xây dựng Quy tắc đạo đức Thẩm phán, tăng cường liêm chính tư pháp]]>
]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND047393http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND047393Sun, 21 Oct 2018 12:24:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đột phá, tạo sự chuyển biến căn bản trong xét xử]]>
]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND024885http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND024885Wed, 17 Oct 2018 17:46:00 +0700
<![CDATA[Mối quan hệ giữa Tòa án và truyền thông, hoạt động Công bố bản án]]>
]]>
http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND024879http://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ca/chi-tiet?dDocName=TAND024879Sun, 15 Apr 2018 17:32:00 +0700